21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 04 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03


ހަބޭސް ބޮޑުބެރު އަދި ގްރެވިޓީ ބައި ހަބޭސް
3688

ހަބޭސްެގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ ރާާއްޖެ ޓީވީ

ހަބޭސް އިން މިމަހުގެ 28ގައި މެލޭޝިއާގައި ޝޯވ ތަކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް މިމަހުގެ 22 ގައި ހަބޭސް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާނެ

ގްރެވިޓީ އާއި އެކު ހަބޭސް ގްރޫޕްގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 30 މެމްބަރުން

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި ބޮޑުބެރަކީ ދިވެހިންގެ ލެޔާ ކުޅެލާ އެެއްޗެއް

ގްރެވިޓީ ބައި ހަބޭސް އަލްބަމް އަދި މުއައްޒިން ގެ ސޯލޯ އަލްބަމް ނެރުމަށް ހަބޭސް ގްރޫޕުންވަނީ ތައްޔާރުވެފައި

ހަބޭސް އިން ވަނީ އަމިއްލަ މިއުޒިކް އަލްބަމް "ޖިންނި" އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފައި. މިއީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަޕޯޓް ލިބުނު އަލްބަމެއް

ހަބޭސް އިން ވަނީ އަމިއްލަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރުފް ކޮށްފައި

އިންސްޓަގްރާމް އާއި ޓްވިޓާ ގައިވެސް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ބޭންޑަކީ ހަބޭސް

ހަބޭސް އަކީ ފޭސްބުކްގައި 302،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ލައިކްސް އާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ގްރޫޕް

ހަބޭސް އިން މިހާތަނަށް 700 އަށް ވުރެ ގިނަ ޝޯވ ދީފައިވޭ

ހަބޭސް އަކީ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ސަރުކާރު އަދި އާންމުންގެ އެންމެ ގިނަ ހަފްލާ ތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ޕާފޯމް ކުރާ ގްރޫޕް

ހަބޭސް އަކީ އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން މިޔުޒިކްގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދޭ ހަމައެކަނި ގްރޫޕް

ކާމިޔާބު ސިފަ ކުރަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ ސަޕޯޓަށް އަދި ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އިތުބާރަށް

ހަބޭސް ގްރޫޕުން މުޅިންވެސް ފެންނާނީ ދިވެހި ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުދިން

ހަބޭސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބެެރަށް އިންގިލާބެއް ގެނައި ގްރޫޕެއް

ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕަކީ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ އަދި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް

ހަބޭސްގެ މަގްސަދަކީ ހަބޭސްގެ ގޮތުގައި ހަބޭހަށް ކުރިއަށް ދިޔުން

ގްރެވިޓީ އާއިއެކު ހަބޭސްގައި ތިބޭނީ 30 މެމްބަރުން

ހަބޭސް އުފެދުނީ 7 އޮގަސްޓް 2011 ގައި