18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 09 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32


ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރަނީ


ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ފެބްރުއަރި 1 ގައި ނެރުނު ކޯޓު އަމުރަކާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި މުޒާހަރާތައް ކުރިއައްދިޔަ އިރު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން2732

ފެބްރުއަރީ 6، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދޫ އަށް ގެންދަނީ: 15 ދުވަހަށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު ފުލުހުންވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރަކާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އާއި މައުމޫނުގެ ދަރިލަކުން ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 6، 2018: މާލޭގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ސުޕްރީމް ކޯޓް ސަރަހައްދުން ނޫސްވެރިއެއް ދުރުކުރަނީ، 15 ދުވަހަށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު ފުލުހުންވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރަކާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އާއި މައުމޫނުގެ ދަރިލަކުން ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 6، 2018: ފުލުހުން އާންމުން ދުރުކުރަނީ: 15 ދުވަހަށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު ފުލުހުންވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރަކާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އާއި މައުމޫނުގެ ދަރިލަކުން ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 6، 2018: ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ: 15 ދުވަހަށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު ފުލުހުންވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރަކާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އާއި މައުމޫނުގެ ދަރިލަކުން ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 6، 2018: ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީ ކައިރީގައި ފޯރިމަރަނީ: 15 ދުވަހަށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު ފުލުހުންވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރަކާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އާއި މައުމޫނުގެ ދަރިލަކުން ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 6، 2018: ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ: 15 ދުވަހަށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު ފުލުހުންވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރަކާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އާއި މައުމޫނުގެ ދަރިލަކުން ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 6، 2018: ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދޫ އަށް ގެންދަނީ: 15 ދުވަހަށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު ފުލުހުންވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރަކާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އާއި މައުމޫނުގެ ދަރިލަކުން ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 6، 2018: މާލޭގައި ކުއްލި ހާލައު އިއުލާންކޮށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ، ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތު ހުޝަހަޅައި ގާނޫނީ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 6، 2018: ނަދީމް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 6، 2018: މާލޭގައި ފޯރިމަރަނީ .-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން