21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ | 12 މާ
10 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:13
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48


ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ނިންމުމާއެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރުން


ސުމްރީމްކޯޓްއިން ނެރުން އަމުރާއި އެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު ފުލުުހުންދަނީ އެކަޝީގެންނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުންނެވެ.14697

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޖީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018:ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުން އަމުރާ އެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު ފުލުުހުންދަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޖީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ނޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޖީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ނޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޖީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ނޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018:ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުން އަމުރާ އެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު ފުލުުހުންދަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018:ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުން އަމުރާ އެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު ފުލުުހުންދަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018:ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުން އަމުރާ އެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު ފުލުުހުންދަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަމުން ދިޔަ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހަސަން ހުސައިން ގަދަކަމުން ސަރަހައްދުން ދުރުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަމުން ދިޔަ ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރު ގަދަކަމުން ސަރަހައްދުން ދުރުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: މާލޭ ޖަލު ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: މާލޭ ޖަލު ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަމުން ދިޔަ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހަސަން ހުސައިން ގަދަކަމުން ސަރަހައްދުން ދުރުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ނެރުނު އަމުރާއިއެކު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ފަރާތްތައް މަގުމައްޗައް ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމާއި އެކު، މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ނެރުނު އަމުރާއިއެކު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ފަރާތްތައް މަގުމައްޗައް ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމާއި އެކު، މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދިޔަ ނޫސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ދުރުކުރަނީ، ފުލުހުން ދަނީ މީޑިއާތަކުން މުޒާހަރާތައް ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން