22 މެއި 2018 | އަންގާރަ | 03 ރޯނު

9777

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ނިންމުމާއެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރުން


ސުމްރީމްކޯޓްއިން ނެރުން އަމުރާއި އެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު ފުލުުހުންދަނީ އެކަޝީގެންނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުންނެވެ.ފެބްރުއަރީ 2، 2018: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޖީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018:ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުން އަމުރާ އެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު ފުލުުހުންދަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޖީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ނޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޖީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ނޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕީޖީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ނޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018:ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުން އަމުރާ އެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު ފުލުުހުންދަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018:ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުން އަމުރާ އެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު ފުލުުހުންދަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018:ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުން އަމުރާ އެކު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު ފުލުުހުންދަނީ އެކަށީގެން ނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަމުން ދިޔަ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހަސަން ހުސައިން ގަދަކަމުން ސަރަހައްދުން ދުރުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަމުން ދިޔަ ރާއްޖެޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރު ގަދަކަމުން ސަރަހައްދުން ދުރުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: މާލޭ ޖަލު ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: މާލޭ ޖަލު ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރަމުން ދިޔަ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހަސަން ހުސައިން ގަދަކަމުން ސަރަހައްދުން ދުރުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ނެރުނު އަމުރާއިއެކު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ފަރާތްތައް މަގުމައްޗައް ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމާއި އެކު، މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 2، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ނެރުނު އަމުރާއިއެކު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ފަރާތްތައް މަގުމައްޗައް ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށުމާއި އެކު، މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދިޔަ ނޫސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ދުރުކުރަނީ، ފުލުހުން ދަނީ މީޑިއާތަކުން މުޒާހަރާތައް ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން