21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ | 12 މާ
10 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:13
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48


ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އަމުރާއިއެކު މާލެތެރެ ހަލަބޮލިވުން


ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާއި ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމްކޯޓްއިން ކުރި އަމުރާއިއެކު މާލެ ތެރެ ހަލަބޮލިވެ ހަމަނުޖެހުންތަކެށް ހިނގާފައިވާއިރު ސުޕްރީމްކޯޓްގެ އަމުރުގައި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށާއި ގޮޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައިއެވެ.4240

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ކުރި އަމުރާއެކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތައް މަގު މައްޗައް ނިކުމެ އަޑު އުފުލުމުން، ފުލުހުން އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ، ފުލުހުން އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ކަރުނަ ގޭސްޖަހާފައި ވާއިރު މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ކުރި އަމުރާއެކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތައް މަގު މައްޗަށް ނިކުމެ އަޑު އުފުލަމުން ދަނިކޮށް މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މަގު މައްޗަށް ވެއްޓިފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ކުރި އަމުރާއެކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތައް މަގު މައްޗަށް ނިކުމެ އަޑު އުފުލުމުން، އެއްވުުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ކުރި އަމުރާއެކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތައް މަގު މައްޗަށް ނިކުމެ އަޑު އުފުލުމުން، އެއްވުުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ކުރި އަމުރާއިއެކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތައް މަގުމައްޗައް ނިކުމެ އަޑު އުފުލުމުން އެއްވުުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ، ފުލުހުން އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ކަރުނަ ގޭސްޖަހާފައިވާއިރު މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާންފެބްރުއަރީ 1، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓްއިން ކުރި އަމުރާއިއެކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތައް މަގުމައްޗައް ނިކުމެ އަޑު އުފުލުމުން އެއްވުުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ، ފުލުހުން އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ކަރުނަ ގޭސްޖަހާފައިވާއިރު މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ލޮލަށް ކަރުނަ ގޭހުގެ އަސަރުކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: ފުލުހުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް ވަދެ މީހުން ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: ފުލުހުންގެ ޝީލްޑްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި މީހުން އިށީނދެ ލައިގެނެ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަމުންދިޔައިރު، އެ އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަމުންދިޔައިރު، އެ އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަމުންދިޔައިރު، އެ އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: އެއްވުން ރޫޅާލުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ޝީލްޑާއެކު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މީހެއްގެ މޫނަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހާފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، އެއްވެފައި އޮތް މީހުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު އުފަލުން އުފަލުން ރޮނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 1، 2018: މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން