19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 ފުސް
06 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44


ފިލިޕީންސްގައި އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވުން


މައުންޓް މެޔޯން އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އިރު މިކަމުގެ ސަބަބުން ޕިލިޕީންސްގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް، މީހުުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.2207

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންސްގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވަނީ، ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު ސްކޫލްތައް ވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންސްގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވަނީ، ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޕިލިޕީންސްގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންސްގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވައި ޕިލިޕީންސްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައި، ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހި ސްކޫލްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންސްގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވައި ޕިލިޕީންސްގެ މަގުތަކުގައި އަޅި ފައިބާފައި، ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހި ސްކޫލްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންސްގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވަނީ، ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އިރު މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޕިލިޕީންސްގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންސްގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގިނަ ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިފައި، ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންސްގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވައި ޕިލިޕީންސްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައި، ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވަނީ، ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޕިލިޕީންސްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވައި ގޮވާމާއި ގެދޮރަށް އަޅި ފޭބުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތި ހޯދުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތި ވެފައިވާ ކަމަށް ޕިލިޕީންސްގެ ރައްޔިތުން ބުނޭ

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވަނީ، ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޕިލިޕީންސްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވާފައި، ފަރުބަދޮ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ޕިލިޕީންސްގައި ދިރިއުޅެމުންދަ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު ސްކޫލްތައް ވެސްވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވާފައި، ފަރުބަދޮ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ޕިލިޕީންސްގައި ދިރިއުޅެމުންދަ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު ސްކޫލްތައް ވެސްވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ޖެނުއަރީ 29، 2018: ފިލިޕީންގެ މައުންޓް މެޔޯން ފަރުބަދަ ގޮވަނީ، ފަރުބަދޮ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ޕިލިޕީންސްގައި ދިރިއުޅެމުންދަ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު ސްކޫލްތައް ވެސްވަނީ ބަންދުކޮށްފައި