18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޑޫސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަން

ޑޫސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަން ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވީއޭއެމްކޯ ފަށައިފި

 • 400 އަށް ވުރެ އޮޑީގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބްރޭންޑެއް
 • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް
 • އިންޖީނު ސަރވިސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ލިބޭނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 26 އޭޕުރިލް 2017 | ބުދަ 19:18 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ޑުސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަން -- ރާއްޖެއެމްވީ

'ޑޫސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަން' ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވީއޭއެމްކޯ ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެ ފިހާރައިން ގަންނަ ކޮންމެ ޑޫސާން ޑައިވޫ އިންޖީނަކާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއާއި ދެލައްކަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ސާމާނު ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެފިހާރައިން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހިލޭ ލިބޭތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހުންގާނު ސިސްޓަމް، ޖީޕީއެސް އާއެކު ފިޝް ފައިންޑަރ، ނެވިގޭޝަން ލައިޓް، އޮޓޯ ސްވިޗް، ބިލްޖް ޕަންޕު، ޒިންކް އެނޯޑް، ދުރުމި، އަޑީތެޔޮ، ގިޔަރު ތެޔޮ އަދި ކޫލަންޓްގެ ވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޑޫސާން ޑައިވޫ މެރިން އިންޖީނަކީ ރާއްޖޭގެ 400 އަށްވުރެ ގިނަ އޮޑީގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބްރޭންޑެއް ކަމަށް ވީއެމްކޯއިން ބުނެއެވެ.

މި އިންޖީނަށް ވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ދެ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގ އެވޯޑުގައިވެސް އެންމެ މަޤުބޫލު މެރިން އިންޖީނުގެ އެވޯޑު ލިބިފައިއެވެ.

މި އިންޖީނަކީ ގިނަ ދުވަހަށް ގެންގުޅެވޭ، އަގުހެޔޮ، ތެޔޮ ހަރަދު ކުޑަ އިންޖީނެއް ކަމަށް ވީއޭއެމްކޯ އިން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވީއޭއެމްކޯގެ ސަރވިސް ސެންޓަރުންނާއި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް މި އިންޖީނު މަރާމާތުކޮށް ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ޑޫސާން ޑައިވޫގެ ރާއްޖޭގެ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކީ ވީއޭއެމްކޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް