20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ދިރާގު

ދިރާގު ޓީވީއަކީ ކޮބާ؟

 • ދިރާގުޓީވީގެ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަނަކާއި ހާއްސަ ފީޗަރސްތައް ދައްކާލާފައިވޭ
 • މިހިދުމަތުގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތަޢާރަފް ކުރެވޭނެ
 • ދިރާގު ޓީވީގެ ޙިދުމަތް ޖޯއިބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 26 އޭޕުރިލް 2017 | ބުދަ 03:46 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 3. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
 6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
 7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
 8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ދިރާގު ޓީވީ ލޯންޗިންގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ދިރާގަކީ ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ކުންފުންޏެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މުވާސަލަތީ ހިދުމަތަށް އިންޖިލާބެއް ގެނުވައިދިން ކުންފުންޏަކީވެސް ދިރާގު ކަމާއި މެދު ދެބަސްވެވެން ނެތެއެވެ.

 

ދިރާގުގެ ހިދުމަތް ތަފާތު ހަރުފަތްތަކުން ގިރާ ކުރުމަށްފަހު މިއަދު މިވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުން ޝާމިލްވެގެން ހިދުމަތް ހޯދޭނެ ފަދަ އައު ހިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

 

އެގޮތުން ދިރާގުން މިވަނީ އެކުންފުނީގެ ދިރާގު ޓީވީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

 

ދިރާގު ޓީވީއަކީ ކޮބާ؟

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް މުވާސަލާތުގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ދިރާގު ޓީވީގެ ޙިދުމަތް ޖޯއިބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެގޮތް މިވަނީ ފަށާފައެވެ.

 

ދިރާގަކީ އައިޕީޓީވީ ގެ ހިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި ކުންފުންޏެވެ.

 

އައިޕީޓީވީ އަކީ  އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީވީ ޗެނެލްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ.

 

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް އެދޭ އެންމެ ފުރަތަމަ 100 ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފަރ އެއްގެ ގޮތުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީއާއި ޖޯއި ބޮކްސް އަދި ގުޅައިދިނުން މުޅިން ހިލޭކަން ވެސް އެކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

 

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާނީ ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނެކެވެ.

 

ޖޯއި ބޮކްސްގެ ޒަރީއާއިން ގޭގައި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރނެޓް ޔޫސޭޖް އެލަވަންސަށް އަސަރުނުކުރުމުގެ އިތުރުން އިންޓަރނެޓްގެ އިތުރު ހަރަދެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

 

ހިދުމަތް ގުޅައި ދިނުމަށް ފަހު ދިރާގުގެ ނެޓްވާރކް ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ވަސީލަތްތަކުން ވެސް (ލެޕްޓޮޕް، ޓެބްލެޓް އަދި ސްމާޓްފޯން) ރާއްޖޭގެ ކޮންމެތަނެއްގައި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ޓީވީ ބެލޭނެއެވެ.

މިކަމަށް ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަހްމަދު މައުމޫނު ވިދާޅުވިގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަނާއެކު ކަސްޓަމުރުންނަށް ވީހާވެސް ލުއި އަގެއްގައި ގިނަ ޗެނެލްތަކެއް ލިބޭނެ ބޭސިކް ޕެކޭޖެއް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

 

 މީގެ އިތުރުން ވެސް ބެލުންތެރިން ޝައުގުވެރިވާނެ ފަދަ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި މައުލޫމާތުގެ ޗެނެލްތަކާއި، ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް އާއި ވަގުތުން ފައިސާދައްކައިގެން ބަލާ "ޕޭ ޕަރ ވިޔު" ފިލްމާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކެޗްއަޕް ޓީވީގެ ހިދުމަތްވެސް ވަރަށް އަވަސް މުސްތަގްބަލެއްގައި ތައާރަފް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މައުމޫނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތުގައި މަޝްހޫރު ޗެނެލްތައް ކަމަށްވާ އޭ.އެކްސް.އެން، ޓެން ސްޕޯޓްސް، ސޮނީ އީއެސް.ޕީ.އެން، ލައިފްޓައިމް، ހިސްޓަރީ ޗެނެލް، ބީބީސީ އާރތް ހިމެނެއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެތައް ޗެނެލްއެއްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޗެނެލްތަކެއް ވެސް ދިރާގު ޓީވީން ބެލޭނެއެވެ.

 

ދިރާގުޓީވީގެ ޑިމޮންސްޓްރޭޝަނަކާއި ހާއްސަ ފީޗަރސްތައް ދައްކާލާފައިވާއިރު މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ފީޗާސްތައް އެކުލެވިގެންދާ ހިދުމަތެކެވެ. އެގޮތުން ޖޯއި ބޮކްސްއަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ގޮތަށް އަދި ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅުންހުރި ފަސޭހަ ފީޗާސްތަކާއި އެކު ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޖޯއި ބޮކްސް އެކެވެ.

 

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ހިދުމަތްތައް  ދިރާގު ޓީވީގެ ޒަރީއާއިން ތަޢާރަފްވެގެންދާއިރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި އަގެއްގައި މިހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަނީ ކެނޑި ނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ދިރާގުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ދިރާގު

1 އަހަރު ކުރި

ލާރި ކާންވެގެން....އެއްމަސް ނުވާނެ ހިދުމަތް ކަނޑާލާނެ ލާރި ނުދައްކައޭ ކިޔާފަ...

1
2
ma

1 އަހަރު ކުރި

hidhumathah ingilaab a ee mihaaruge ooredoo ge sababun. ekamuge sukuru dhiraagah haggeh nuvaane

2
3