26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަން އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް މިރޭ ގެންނަނީ

  • މޯލްޑިވިއަނުން ސީ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ފެށީ 2014 ގައި
  • ކުރިއަށް 4 މަސްސުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށް ސީ ޕްލޭންގެ ޙިދުމަތްދޭން ފަށާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 15:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  4. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  5. ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  6. މުލިއާގެއިން ނެރުނީ ކޯންޗެއް ހެއްޔެވެ؟
  7. ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާ، ޝްރެޑް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި
  8. އަޅުގަނޑަށް އޮތީ 19 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި: އިލްހާމް


މޯލްޑިވިއަން ސީ ޕްލޭނެއް ވެލާނާ އިންޓރަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި -- ގޫގުލް

މޯލްޑިވިއަން ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މޫދަށް ޖައްސާ އިތުރު ބޯޓެއް ހޯމަ ދުވަހު ރޭ (މިރޭ) ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 

މިރޭ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގެނެވޭ މި ބޯޓާއެކު އެކުންފުނީގެ ސީ ޕްލޭން ފްލީޓުގެ އަދަދު 10 އަކަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަންގެ ހެޑް އޮފް ފެސިލިޓީސް އަލީ ނަޝާތު ވިދާޅުވި އެވެ.'

 

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވިއަން ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި ޓާރމިނަލް ރަސްމީކޮށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރިސޯޓަކަށް ސީ ޕްލޭންގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާއިރު، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ތިން ރިސޯޓަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ. މި ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން އަންނަނީ ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކަށެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 4 މަސްދުވަހުގެރޭ މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ނަޝާތު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ވަކި ޝެޑިއުލްއެއްގެ ދަށުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މިޙިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެގޮތުން ހެޔޮ އަގެއްގައި ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަމާގުޅޭ ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފެށިދާނެ ރަށްތައް މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 4 މަސްދުވަހުގެތެރޭ ދަތުރުތައް ކޮންމެވެސް އެއް ރަށަކަށް ފެށުންކަމަށް ނަޝާތު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 މޯލްޑިވިއަނުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި މިޙިދުމަތް  ފެށި އިރު ސީ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް އަންނަނީ ތަރައްޤިވެ ކުރިއަރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް