19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އެސްޓީއޯ

ހިއްސާ އަކަށް 51 ރުފިޔާ ބަހަން އެސްޓީއޯ ބޯޑުން ހުށަހަޅަނީ

  • މިދިޔަ އަހަރު ހިއްސާއަކަށް 57 ރުފިޔާ ވަނީ ބަހާފަ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 12:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން -- ގޫގުލް

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އަށް ނިމިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާ އަކަށް 51 ރުފިޔާ ބަހަން ހުށަހަޅަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

 

މިގޮތަށް ނިންމީ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

 

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވޭނީ، އަދި މިދިޔަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބޭނީ، މިހިނގާ އޭޕްރިލް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12ގެ ކުރިން، ހިއްސާގެ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ.

 

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މެއި މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު  އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ވަކި ތާރީހެއް އަދި އެސްޓީއޯ އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދިޔަ ވަނަ އަހަރު އެސްޓީއޯ އަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 301.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 30 އިސްސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 57 ރުފިޔާ ވަނީ ބަހައިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް