17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

މަގޭ ރިޕޯޓް

ޑިޕްރެޝަނަށް ނުދާންވި ސަބަބެއް ނެތެވެ.

  • ވަޒީރުންގެ ވާހަކަތަކަށް ޖޯކުޖަހާނެ
  • ޤައުމުގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރި ދަންނަންޖެހޭ
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 21 އޭޕުރިލް 2017 | ހުކުރު 04:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި އިހުތިޖަޖެއްގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާވަރުގަދައަކަށް ޑިޕްރަޝަންގެ ވާހަކަ ޤައުމުގައި ދެކެވޭ ދުވަސްވަރެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެވާހަކައެއް ދައްކާއިރު ހީވަނީ އެކަމުގެ މާހިރެއްހެނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވަޒީރު ބޭފުޅުންނަށް ޑިޕްރަޝަންއަކީ ކޮބައިކަން އާދަޔާ ޚިލާފު މިންވަރަކަށް އެނގެއެވެ. ބައެއް ވަޒީރު ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާގޮތުން ޑިޕްރެޝަނަކީ ދީނީ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިގެން ކުރިމަތިވާ ބައްޔެކެވެ. އަނެއް ވަޒީރަކަށް އެއީ އެމީހަކަށް އުޅެވޭގޮތަކުން ކުރިމަތިވާ ކަމަކަށްވަނީ ވެފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ޑިޕްރެޝަނަކީ ވަރަށްވެސް ޒާތެއްގެ އެއްޗަކަށް ވެއްޖެއެވެ. މިކަމުގައި ވަޒީރު ބޭފުޅުންނަކީ ރޯނު އެދުރުން ކަމަށްވެ ނިމިއްޖެއެވެ.

 

ސަރުކާރުގެ އިސްމަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި ވަޒީރުން ކޮސްގޮވާ ދަރަޖައަކަށް ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަ ހިނގައްޖެއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނަމަ ވަޒީރުން ޑިޕްރެސްވާން ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެމްއޭ) އާއި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން "މޭޖާ ޑިޕްރެސިވް ޑިސްއޯޑާ" ނުވަތަ ޑިޕްރެޝަން  ވިދާޅުވާ އެއްޗަކަށްވުރެ މި ވަޒީރުންގެ ވާހަކަ ޖޯކު ވެއްޖެއެވެ. ނުވާންވި ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. އެއް ވަޒީރަކަށް ޑިޕްރެޝަންއަކީ ވެލެއްގައި އަޅާ އެއްޗަކަށްވެފައި، އަނެއް ވަޒީރަކަށް އެއީ ގޮނޑުދޮށް ގިރުން ކަހަލަކަމަކަށް ވަންޏާ ޖޯކު ނުވާންވި ސަބަބެއް ނެތެވެ. ނޫނީ ދެން އެހެން ތަންމައްޗަށް ހީސްލެވެނީ ޑިޕްރެޝަން ހުރުމުންނޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

 

ޑިޕްރެޝަންއަކީ އާދައިގެ ބައްޔެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކަށް ޖޯކުޖަހާ ހަދަންވީވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. ޑިޕްރެޝަނަކީ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބައްޔެކެވެ. މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެނީ ބަލީގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިއީ ދީނީ އަޤީދާ ބަލިކަށިވެގެން ނޫނީ ވަރުގަދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު ވަޒީރު ބޭފުޅަކު އެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކެވެމުން ރައްޔިތުން ފާޑުކިޔާނެއެވެ. ޖޯކުވެސް ޖަހާނެއެވެ. 

 

ޤައުމުގެ ހާލަތު މިއަދު މިއޮތީ ބަޔަކު ޑިޕްރެސް ނުވާވަރަކަށް ނޫނެވެ. ހެޔޮކޮށްދާ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ނުވިތާކަށް މިސަރުކާރު މިއޮތީ ވަރަށްބޮޑަށް ޑިޕްރެޝަން އަށް ގޮއްސަހެންވެސް ހީވެއެވެ. ވަޒީރު ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކުން މިނިސްޓަރ ކަމަކީވެސް ޑިޕްރެޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން އެވާހަކަ ދައްކަނީ އެހެންވެގެން ކަމަށްވެދާނެއެވެ. 


ޑިޕްރެޝަނަށް ރައްޔިތުން ނުވެއްޓުނިއްޔާ ރަނގަޅެވެ. ރާއްޖޭގައި ނޫޅެވޭ ވަރަށް ތަކެތީގެ އަގުތައް ދަނީ މައްޗަށެވެ. ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅުޖެހެނީއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކާހުރެ ގޭތެރޭގެ ހަމަޖެހުން ދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ. ބިރު ދެއްކުމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ މާހައުލެއްގަ ދިރިއުޅެން ޖެހުމާއި، ގެދޮރު ނެތުމާއި ކަންކަން އޮތް މިންވަރަށް ބަލާފައި ރައްޔިތުންވެސް ޑިޕްރެޝަނަށް ނުދާންވި ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ.

 

ވަޒީރުގެ މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ ފަޤީރީ ކަމަށްވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހިނގާގޮތް ނުފެންނަނީ ކަމަށްވެދާނެއެވެ. ދުނިޔޭގައި މީހުން އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން އުޅޭ ގައުމު ތައް ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަނީ އައިސްލެންޑް، ފިންލޭންޑް ސްވިޑަން ފަދަ ޤައުމުތަކެވެ. މީ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ޑިޕްރެޝަނާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ މިޤައުމުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާއި ލިބޭ ނަފްސާނީ ގެއްލުންތަކާ މިކަހަލަ އެތައް އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަ ތަކެއް ކުރިމަތިވާތީއެވެ. ލިބޭއެއްޗަކުން ދެކޮޅުނު ނުޖެހި ބޯހާސްވެ ގޮތް ހޮސްވާ ދަރަޖައަށް ރައްޔިތުންގެ ހާލަވަނީ ގޮސްފައެވެ.  

 

ޑިޕްރެޝަނަކީ ދީނީ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިގެން ކުރިމަތިވާ ބައްޔަކަށްވާނަމަ، ވައްކަމާއި ދޮގުހެދުމާއި، އޮޅުވާލުމާއި، ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ އިތުރުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބާރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ނުހައްގުން މީހުންނަށް އަނިޔާ ދިނުމަކީ ވެސް ދީނަށް ފަރުވާކުޑަ ކުރެވޭތީ ދިމާވާކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވާންޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ މިފާއިތުވެދިޔަތަނުގައި މިރާއްޖޭން މިނޫންކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ދީނާ ކައިރިވުމަކީ ވައްކަމާއި ރިޝްވަތާއި ފަސާދައަށް ހިތްވަރު ދިނުންތޯއެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދޭކަށް ނެތެވެ. ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެއިން މިނިވަން ކަމެއްނެތެވެ. އައިސް އުޅެންޖެހެނީ މި ފުރަމާލޭގައެވެ. އެނޫންގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. އަލިފާން ފޮއްޓެއްވަރުގެ ތަންކޮޅަކަށް މުޅި އާއިލާ ވައްދައިގެން އެތަނަށް 25 ހާހުން ކުއްލި ދައްކަންޖެހެއެވެ. ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލަށް ތިން ހަތަރު ހާސް އަރައެވެ. ދަރިންގެ ކިޔެވުމާއި ޓިއުޝަނަށް ކޮންމެ މަހަކު ތިން ހާހެއްހާ ރުފިޔާއަރައެވެ. ނުވިތާކަށް ދުވާލު ދެއިރު ދިވެހި ފުލުހުން ނުކުމެޖަހާ ޕާކިން ސްޓިކާތަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ރުފިޔާއެއް ދައްކަންޖެހެއެވެ. އުނު އަންނައުނު ގަންނަންލިބޭ އަގު އެހާ ބޮޑެވެ. ޖުމްލަ މުޅި މަހަށް ފަންސަވީސް ހާހަކަށް ރުފިޔާ ޚަރަދުވާއިރު ޕީއެޗްޑީ ނަގައިގެން އައިސް ލިބޭ ވަޒީފާއިން ލިބޭ މުސާރައަކީ 10 ހާސް ރުފިޔާއެވެ. ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ވަޒީރު ބޭފުޅުންފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަޔާ ގާތްނުވެއެވެ. އެހެންވީމާ މުޅި ޤައުމުވެސް ޑިޕްރެޝަނަށް ނުދާންވި ސަބަބެއް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޕްރެޝާނަށް

2 އަހަރު ކުރިން

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފިކުރުތަކުގެ މީހުން އެއްބައިވެގެން އުޅެނީ ޙަސަދައިގެ ސަބަބުން! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދެވުމަށްކަމަށެވެ! އަދި އެކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކަމުނުދާކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް ދޫކޮށްލައްވާނެކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ! ތަރައްޤީކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުއްދަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުނދަގޫ ކުރިމަތިނުކުރުމަށް!!!!؟

0
0