21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

އަންގ ސަންގ ސޫކީ

ސޫކީގެ ނޮބެލް އިނާމުގެ އަގުވެއްޓިފައި

  • ސޫކީއަށް އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 1991 ވަނަ އަހަރު
  • ސޫކީއަށް އަށްވަނީ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ނޮބެލް އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 19 އޭޕުރިލް 2017 | ބުދަ 13:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


ސޫކީއަށް އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 1991 ވަނަ އަހަރު -- ސީ.އެން.އެން

ގާނޫނުގެ ދެލިގަނޑަށްބަލާއިރު މިޔަންމާގެ ރައީސްއަކީ ޓިން ކިޔޯ ނަމަވެސް ބުއްދީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު އެގައުމުގެ ވެރިއަކީ އެ ގައުމުގެ ޑެމޮކްރަސީގެ ބާނީ އަންސަންގ ސޫކީއެވެ. އެކަމަނާ އަކީ އެގައުމުގެ ވެރިޔަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވަނީ 2015ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެކަމަނާ ލީޑަރަކަށް ހުންނަވާ ނޭޝަނަލް ލީގް ފޮރ ޑެމޮކްރަސީއިން މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދައި އެގަމުގެ ވެރިކަން ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީއަށް ލިބިގެން ދިއުމުންނެވެ. ޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް ހުންނަވައި ގައުމުގެ މިސްރާބު ބައްޓަން ކުރެއްވި ނަމަވެސް ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގެ ނަން އަދި އެ ހައިސިއްޔަތު ރަސްމީކޮށް ބޭނުން ކުރުމަށް އެ ކަމަނާއަށް އޮތް ހުރަހަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް މަޖިލީހަކުން ސީދާ އެކަމަނާއަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ގާނޫނު އަސާސީގައި ލިޔެވިފައިވާ މާއްދާއެކެވެ.

ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ލިބިފައިވާ ކުދިން ތިބިނަމަ ނުވަތަ ބޭރުގެ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަމަ އެގައުމުގެ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމު އަދާކުރުން މަނާކުރެއެވެ. މި ސަބަބާހެދި އެކަމަނާއަކީ އެގައުމުގެ ރައީސްކަމުގެ ލޭބްލް ނެތް ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް އެކަމަނާއަށްޓަކައި ފަހުންވަނީ މަގާމެއް އުފައްދާފައެވެ.ރައީސްކަމުގެ މަގާމު އެކަމަނާގެ ކުރީގެ ކާރު ޑްރައިވަރު އަދި އެންމެ އަރިސް އެއް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ ޓިން ކިޔޯއަށް ދެއްވާފައިވާއިރު އެކަމަނާއަކީ އަލަށް އުފައްދާފައިވާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ.

މި ހުރިހާ ސަބަބު ތަކާއެކު އެކަމަނާއަކީ ގައުމުގައި ހިނގާ ކަންކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުމުގެ ބާރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއްކެވެ.މިއަދު ސުވާލު އުފެދިފައިވަނީ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ ތަޅާފޮޅުމެއް އެކަމަނާގެ އަމިއްލަފުޅު ގައުމުގައި ހިނގިއިރު ހަނު ހުންނެވުމެވެ.2012  ވަނަ އަހަރު މިޔަންމާގެ ރަޚީން  ސްޓޭޓްގައި މުސްލިމުންނާދެކޮޅަށް ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ރޮހިންގޔާ ރެފިއުޖީ ކްރައިސިސް އަދި އެކަމަނާ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރަޚީންސް ސްޓޭޓްގައި ހިންގި ލާއިންސާނީ އަދި ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ސޫކީގެ އެއްވެސް ބަހެއް އިވިގެން ނުދިއުމަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ފާޑުކިއުން އެކަމަނާއަށް އަމާޒުވި ސަބަބެވެ.1991 ވަނަ އަހަރު އެކަމަނާއަށް ނޮބެލް  އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ހުއްޓުމެއްނެތި ޑެމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށާއި ދީނީ އެކިއެކި ސެކްޓްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދިފައި ޚިލާފުތައް ނައްތާލައްވައި ސުލްހަ ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި ގޭ ބަންދާއި ޖަލު ބަންދުން ސަލާމަތްވެ ވަޑައި ނުގެންނެވި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު އެފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާއިރު މިއަދު ބާރު ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވިއިރު ދީނީ ވަކި ފިކުރެއްގެ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކަކާދެކޮޅަށް އެކަމަނާ އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވުން އަދި ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅުއްވުން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މަލާމާތް ރައްދުވެފައިވާކަމަކަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޓީވީ ޗެނަލް ކަމަށްވާ ބީބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި، ރޮހިންގޔާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދިއުން ކުށްވެރި ކުރައްވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވުން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މޫނުމަތީ ޖެއްސި ވަރުގަދަ އެތިފަހަރަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް