16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް: އިސްލާހުވާން އެދޭނަމަ ފުރުސަތު ނަގާނުލާ!

 • ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކުގެ ބާރުކަނޑުވައި، ފެހި ފޮތުގެ ވާގި ނައްތާލައިފި
 • މާލު ބޮޑުކުރުމަށް ހިންގި ފާސިދު އަމަލުތަކުން މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ކަނޑުވާލައިފި
 • ކުރިތިވެފައިވާ ބިރުވެރިކަމާއި އަޅުވެތިކަމުން ނަޖާވެވޭނެ ފުރުސަތު މިއޮތީ
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 15 އޭޕުރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 20:37 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 5. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
 6. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
 7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 8. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށްދަނީ -- ޓްވިޓަރ

ދިވެހިރާއްޖެ ދައުރުކުރަމުން މިދަނީ މިގައުމުގެ ތާރީޚުގައި އަނދިރި ސަފްހާތަކަކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެފި އެވެ. އެންމެ އަސާސީ ހައްގުކަމުގައިވާ ހައްގު ހޯދުމުގެ ހައްގު ވެސް ނިގުޅައިގަނެފި އެވެ. ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކުގެ ބާރުކަނޑުވައި، ފެހި ފޮތުގެ ވާގި ނައްތާލައިފި އެވެ. ގާނޫނީ ވެރިކަމުގެ ސިފަތައް ކެނޑި، ޖަންގަލީގެ ގާނޫނު ހިނގަން ފަށައިފި އެވެ. ރުށްގިނަ މީހާގެ އަޑުގަދަވެ، ބާރުގަދަ މީހާއަށް ހުރިހާ މޮޅެއް ލިބެން ފަށައިފި އެވެ. ނިކަމެތިން މާޔޫސްވެ، ނިޒާމާ މެދު އުންމީދު ކަނޑާލައިފި އެވެ.

 

ގައުމުގެ ހާލަތު މިހާ ދަށު ދަރަޖައަކަށް ވެއްޓިގެން ދިއުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމުންނެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހެނީ ވަގުތީ މަންފާއެއްގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަނަންނަން ގާނޫނުތައް ފާސްކުރީތީ އެވެ. އަދާލަތު ގާއިމްކޮށް، ހަމައާއި އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށްދޭން ގާއިމްކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާތީ އެވެ. އަމިއްލަ މާލު ބޮޑުކުރުމަށް ހިންގި ފާސިދު އަމަލުތަކުން މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ކެނޑި، ހައިބަތު ގެއްލުނީތީ އެވެ.

 

ވަގަށް ނެގިހާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ގިރިތަކުން ރައްޔިތުން ފޫހިކުރުވައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް އިހުމާލުވެ، އެތައް ބިލިއަނެއް ގެއްލުވާލަން ފުރުސަތު ދިނީތީ ރައްޔިތުން އުންމީދު ކަނޑާލައިފި އެވެ. ނެގިހާ ފައިސާއާއި ރަށްތަކުގެ ދިފާއުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، އަނިޔާވެރިވަނީ ރައްޔިތުން ރޮއްވާފަ އެވެ. އަބުރުގެ ނަމުގައި ކިބުރުވެރިކަން އިސްކޮށް، ވައްކަން ހަލާލުކުރީ ރައްޔިތުން ބަކިކޮށްފަ އެވެ. ދުލުގެ މިނިވަންކަމުން ހައްގުތައް ހިފަހައްޓަން ފަށައި، ހައްގު ހޯދުމުގެ ހައްގުން ވެސް ރައްޔިތުން ބިކަކޮށްލައި އަޅުވެތިކޮށްލައިފި އެވެ.

 

 

އުފެދިއްޖެ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ފަނާވަނިވި އެއްޗެކެވެ. މިއީ ގުދުރަތީ ގާނޫނެވެ. މި ގޮތުގެ މަތިން އާރާއިބާރުގައި ދިރިއުޅުނު އެތައް ބަޔަކު ފަނާވެ ނެތިވެގެން ގޮސްފި އެވެ. ވަކިވެ ދިޔަ މީހުންގެ ހިތާމަތަކުން ހިތްތަކަށް ކެކުޅުން ދިނަސް، ލޯތަކުން ކަރުނު ހިލުވިޔަސް، އެކަން އަނބުރާ އިޔާދަކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ދިރިތިބީންނަށް އޮތީ އިބްރަތް ހާސިލުކޮށް، ތެދު މަގު އިޚްތިޔާރު ކުރުމެވެ. އަމަލުތައް ސީދާކުރުމެވެ.

 

ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ކުށެއް ކުރެވިދާނެ މީހެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންނަށް އޮންނަނީ ކުރެވޭ ކުށް އިސްލާހު ކުރުމެވެ. އެހެން މީހެއްގެ ހައްގަކަށް އަރައިގަނެވިފައިވާނަމަ، އެ ހައްގެއް ރައްދުކޮށް ނޫނީ މައާފަށް އެދުމެވެ. ދެން އެފަދަ ވިޔާނުދާ ކަމެއް ނުކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅުމެވެ. ކުށް ގަބޫލުކޮށް، އިސްލާހުވުމަކީ ތަގްވާވެރިކަމުގެ ސިފައަކަށްވާތީ އެވެ.

 

މި ބީދައިން، އިސްލާހުވާން އެދޭނަމަ މެންބަރުންނަށް މިއޮތީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ވެވުނު ޣައްދާރަށް މައާފަށް އެދި، އަމަލުތައް ސީދާކުރުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ތިން އަހަރު ވަންދެން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އައި އަނިޔާ ހުއްޓާލައި، ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފަޅި އިޚްތިޔާރުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތެވެ. އިންސާފާއި، އޯގާތެރިކަން އިސްކޮށް، ބޭއިންސާފު ނައްތާލުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ކުރިތިވެފައިވާ ބިރުވެރިކަމާއި އަޅުވެތިކަމުން ނަޖާވެވޭނެ ފުރުސަތެވެ. ގައުމު ވޭތުކުރަމުން މިދާ އަނިދިރި ދުވަސްތަކަށް ނިމުމެއް ގެނެސް، އަމާން ދަތުރަކަށް މިސްރާބު ޖެހުމުގެ ބޮޑު ފުރުސަތެވެ.

 

އިސްލާހުވާން އެދޭނަމަ މި ފުރުސަތު ނަގާ ނުލައްވާށެވެ. މިސްރާބު ސީދާކޮށްލަން އަވަސް ވެލައްވާށެވެ. ގޮސް ހުސްވެގެން ނޫޅުއްވާ، އިލާހީ އަމުރަށް ކިޔަމަންވެލައްވާށެވެ. އުމުރު ހުސްވެ ސުވާލުކުރެވޭއިރު، ހިތް އުފާވާ ފަދަ ޖަވާބެއް ދެވޭ ވަރަށް އިސްލާހުވެއްލައްވާށެވެ. މި ވަގުތީ ދުނިޔޭގެ ދައުރުގެ ވަގުތު ނަގާނުލައްވާށެވެ. ހުރިހާ ބިރަކުން މިންޖުވެގެން މަހުޝަރުގެ މައިދާނަށް ދެވޭ ވަރަށް އިސްލާހުވެލައްވާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް