20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އޮފް ސީޒަނުގައި ބާއްވަން ހުށަހަޅާނަން: ބައްސާމް

 • މި އަހަރު އެފްއޭއެމް އިން ފުޓްސަލް ލީގެއް ތައާރަފްކުރާނެ: ބައްސާމް
 • ފުޓްސަލް އަދި ފުޓުބޯޅަ ވަކިކޮށްދޭ ގަވައިދެއް ހަދާނަން: ބައްސާމް
 • ރާއްޖޭގައި ގިނައީ ސެމީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން: ބައްސާމް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 އޭޕުރިލް 2017 | އާދީއްތަ 19:07 | |

މަގުބޫލް

 1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
 2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
 3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
 4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
 5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
 6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
 7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު -- ރާއްޖެއެމްވީ

މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދާ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އޮފް ސީޒަނުގައި ބާއްވަން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް މިފަހަރު ހުއްޓުވާލަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެ މުބާރާތް އޮފް ސީޒަނުގައި ބާއްވަން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ގިނައިން ކުޅެނީ ސެމީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކުޅުންތެރިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށްވެސް ކުޅެން ބައެއް ފަހަރު ކުޅެން މަޖުބޫރު ކުރާ ކަމަށާއި، އެ ނޫން ގޮތަކަށް ވަޒީފާ ހޯދަންވެސް އުނދަގޫވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، މިކަމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ލީގުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން އަދި ކޯޗުންވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލީގުގައި އެ ކުޅުންތެރިން ކުޅޭ ކްލަބްތަކަށް ގެއްލުންވާކަމަށްވެސް ބައްސާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން އިސްނަގައިގެން ފުޓްސަލް ލީގެއް ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ފުޓުބޯޅަ އާއި ފުޓްސަލް ވަކިކޮށްދޭ ގަވައިދުތަކެއްވެސް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުޓްސަލް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުޓުބޯޅައިގައި ނުކުޅެވޭފަދަ އުސޫލެއްވެސް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް