20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވެލިގާ ހާޑްވެއާ

ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނުން އައިފޯން ރެޑެއް

  • ވެލިގާ ހާޑްވެއަރގެ އަހަރީ ދުވަހަކީ އޭޕްރިލް 6
  • ވެލިގާ އަކީ ބްރޭންޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ފިހާރެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 9 އޭޕުރިލް 2017 | އާދީއްތަ 12:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން -- ފޭސްބުކް

ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އަށް 09 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

 

 

މިހާއްސަ ޕޮރްމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ ވެލިގާ ހާޑްވެއާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓާގައެވެ.

 

 

ފޭސްބުކް ފޭޖްއަށް ލައިކް، ޓެގް އެންޑް ވިން މި ޕުރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޭޕްރިލް 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އައިޕޯން ރެޑް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

 ވެލިގާ ހާޑްވެއާއަކީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެކިއެކި ހާޑްވެއަރގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސާމާނު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ފެށި ވިޔަފާރިއެކެވެ.

 

ވެލިގާ ހާޑްވެއާއަކީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހާޑްވެއާ ވިޔަފާރީގެ ކުރީސަފުގައި ގުނާލެވޭ، އަދި އާންމުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ހާޑްވެއާ ފިހާރައެކަށްވާއިރު މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ވެލިގާގެ 05 ފިހާރައަކުން އާންމުނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮއްދެމުންދެ އެވެ.

 

ވެލިގާ ހާޑްވެއަރ އަކީ ތަފާތު ގިނަ ބްރޭންޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ފިހާރެއެކެވެ.  އެގޮތުން އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މަޝްއޫރު ބްރޭންޑެއްކަމުގައިވާ ސެލީސްގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ގޭތެރޭ އެންމެ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުން ފެށިގެންގޮސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ގްރޭޑްގެ ބޭނުންތަކަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަފާތުއެކި ފާޑުފާޑުގެ ތެރަހާއި ސިލިކޯންގެގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނޭ ބްރޭންޑެކެވެ.އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާދައިގެ ސިލިކޯން، މޮހޮރު ސިލިކޯން، ބޫޓްތައްކުރާތެރަސް، ސުޕާގުލޫ ފަދަ އުފެއްދުން ތަކަކީ ގިނަބައެއްގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން މިހާރުވެސް ލިބިފައިވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް