22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްގެ މޮޓޯ އިންޝުއަރަންސް ހިދުމަތް އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮށްފި

 • ސްޓިކަރ ފޯނުން ދައްކާލެވޭނެ
 • އިންޝުއަރަންސްގެ ސައްހަކަން ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ
 • އެޕްގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ޗެކް ކުރެވޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:53 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން -- ޓްވިޓަރ

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން މޮޓޯ އިންޝުއަރަންސް - އިލެކްޓްރޯނިކް ސްޓިކަރގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަހުމަދު ރިޔާޒީ މުހައްމަދު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އަހުމަދު ސައުދީ އެވެ.

ވެބް ޕޯޓަލެއް މެދުވެރިކޮށް އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްގައި ވެހިކަލް އިންޝުއަރަންސް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އާއި ހިއްސާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިހިދުމަތަކީ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ހިދުމަތެކެވެ. އެގޮތުން މިހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް މަގުމަތީގެ އަމަން އަމާންކަން ޔަގީންކުރެއްވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޓްރެފިކް ޕޮލިހުން ވެހިކަލެއްގެ އިންޝުއަރަންސް ވެލިޑިޓީ ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާއިރު، ވެހިކަލުގައި ހަރުކޮށްފައި އިންނަ އިންޝުއަރަންސް ސްޓިކާ ދައްކާލުމުގެ ބަދަލުގައި ސްޓިކަރ ފޯނުން ދައްކާލުމުން ފުދޭނެ ކަމަށް އެލައިޑުން ބުންޏެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަހުމަދު ރިޔާޒީ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސުން މޮޓޯ އިންޝުއަރަންސް އީސްޓިކަރ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ މުޖްތަމައުގައި ހިނގާ އިންޝުއަރަންސް ސްޓިކަރ ފޯޖްކުރުން ފަދަ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ނައްތާލުމަށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ކުރައްވަމުންދާ ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެގޮތުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓްރެފިކް ފުލުހުންނަށް މިއިލެކްޓްރޯނިކް ސްޓިކަރގެ ޒަރިއްޔާއިން އިންޝުއަރަންސްގެ ސައްހަކަން ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ ކަމުގައި ރިޔާޒީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިހިދުމަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އާންމުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސްގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސައުދީ ވިދާޅުވީ އަލަށް މިތަޢާރަފްކުރެވޭ އެޕްގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ޗެކް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މިހާރު ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫތަކަށް މިއެޕްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.  

އެލައިޑުން ބުނީ މިއީ މިހާރުވެސް އަޔާދީ ތަކާފުލް އާއި އެލައިޑުން ދޫކުރާ މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސްގެ ޙިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިތަޢާރަފްކުރެވުނު އެޕާއި އެކު މޮޓޯ އިންޝްއަރެންސް ސްޓިކާ ތަތް ކުރުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު އޮޕްޝަނެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް