20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން އިތުރު 3 ފްރަންޗައިސް ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ

  • މިހާރުވެސް މާލޭގައި 3 ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް އެބަހުރި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 4 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ 04:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ހިންގާ މެރީ ބްރައުން -- ޓްވިޓަރ

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު 3 ފްރަންޗައިސް ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

 

 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމްޕޯޓް މުދާ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންގެންދާ ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާމިރު މަންސޫރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު ތިން ފްރައިޗައިސްގެ ބްރާންޗްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

މިފްރަންޗައިސް ހުޅުވިގެންދާއިރު މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައިވެސް ކޮފީ ޝޮފްތަކާއި ބާބެކިއު ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އަދި ބްރެޑް ތީމްގެ ފްރަންޗައިޒްވެސް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން މިހާރުވެސް ތިން ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގަމުންގެންދެ އެވެ. މޭރީ ބްރައުން، ސީކްރެޓް ރެސިޕީ އަދި ޕިއްޒާ މިއާ އަކީ ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ތިން ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓެއެވެ.

 

 

އެހެން ނަމަވެސް އަލަށް ހުޅުވޭ ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުވޭނީ ކިހާ ތާނކުކަމެއް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަކީ ރާއްޖެއަށް ބްރޭންޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް