19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އެސް 8

ސެމްސަންގް އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް ލޯންޗްކޮށްފި

  • މި ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 21 އޭޕްރިލްގައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 02:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


ސެމްސަންގް އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް -- ޓްވިޓަރ

އެތައް ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ސެމްސަންގ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން އެސް8 ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

 

އެސް8 ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށްފައިވަނީ ނިޔުޔޯކްގެ ލިންކަން ސެންޓާގައެވެ.  އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ހެނދުނު 11 ޖެހިއިރު މިފޯން ލޯންޗްކޮށްފައިވާއިރު މިއީ ރާއްޖެ ގަނޑިން 20:00 އެވެ.

 

މިއީ ސެމްސަންގއިން މިހާތަނަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެންމެ ތަފާތު ފޯނެކެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އުފައްދާފައިވާ އެންމެ ތުނި ފޯނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެސް8 ގެ ދިގުމަނަކީ 18 ސެންޓިމީޓަރ އަދި ފުޅާމިނުގައި 5.9 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނާނެ އެވެ.

 

މިފަހަރުގެ ފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭ އަކީ "އިންފިނިޓީ" ޑިސްޕްލޭއެއް ކަމަށް ސެމްސަންގއިން ބުންޏެވެ. މިފޯނުގެ އެންމެ ޙާއްސަ އެއް ކަމަކީ ފޯނުގެ ހޯމް ބަޓަންވެސް ޑިސްޕްލޭއިން ފެންނަ ކަމެވެ.

 

އަލްޓްރާ ހައި ރެސޮލޫޝަން އެޒްޑީއާރް ޑިސްޕްލޭއާއި އެކު މިފޯނުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވަނީ ސްނެޕްޑްރެގަން 835 ޕްރޮސެސަރެކެވެ.

 

މިފޯނުގައި އައިރިސް ސްކޭނަރަކާއި ފޭޝަލް ރެކޮގްނިޝަން ސިސްޓަމެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެސް 8 ގެ ފިންގަ ޕްރިންޓް ސްކޭނަރް ހުންނާނީ ފޯނުގެ ފަހަތުގައި ކަމަށް ސެމްސަންގއިން ބުންޏެވެ. ގެލެކްސީ އެސް 8 ގެ 5 ކުލައެއްގެ ފޯނު ނެރެފައިވާއިރު މިއީ އައިޕީ 68 ވޯޓާ ޕްރޫފް ފޯނެކެވެ.

 

ސެމްސަންގ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރީއަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމެވެ.

 

ސެމްސަންގެ އެނބުރި އައުން ސިފަކޮށް ސެމްސަން އެސް8 ގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތިބިއިރު ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ށް ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި އެކު ގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެ އެކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެހެންމަނަވެސް މި ފަހަރުގެ އެސް 8 ފޯނުތައް ނޯޓް 7 ފަދައިން ނުގޮވާނެ ކަމަގެ ޔަގީންކަން އެކުންފުނިން ވަނީ ދީފައެވެ.

 

މި ފޯނުތަށް އޭޕްރިލް 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް