21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ރާއްޖެ އާއި ތައިލެންޑާ ދެމެދު ފަށައިފި

  • މިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަަނީ ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 22:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާއި ދެމެދު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން -- ޓްވިޓަރ

ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާ ދެމެދު 21 ޑިސެންބަރު 1989 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގައި ބުދަ ދުވަހު ފެށި މިބައްދަލުވުމަކީ ދެ ޤައުމުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އެއަރލައިންތަކަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މާހައުލެއްގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދެ ޤައުމު ދެމެދެ ބޭއްވޭ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.  

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ އިސް މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހުސައިން ޖަލީލެވެ. ތައިލެންޑް ވަފުދުގެ އިސް މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވީ އެ ޤައުމުގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މރ. ޗޫލާ ސުކުމަނޮޕް އެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު، ދެ ޤައުމު ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް އެކުލަވާ ލެވޭ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާއި ދެމެދު ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަން އާއި ތައިލެންޑް ގެ ބެންކޮކް އެއަރވޭޒް ދަތުރުކުރެއެވެ.

މި ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އިން ހަފްތާއަކު 6 ފްލައިޓް އަދި ބެންކޮކް އެއަރވޭޒް އިން ހަފްތާއަކު 7 ފްލަޓް މާލެ އާއި ބެންކޮކާއި ދެމެދު އޮޕަރޭޓްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް