20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 08 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ރާއްޖެ އާއި ތައިލެންޑާ ދެމެދު ފަށައިފި

  • މިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަަނީ ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 22:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާއި ދެމެދު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން -- ޓްވިޓަރ

ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާ ދެމެދު 21 ޑިސެންބަރު 1989 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގައި ބުދަ ދުވަހު ފެށި މިބައްދަލުވުމަކީ ދެ ޤައުމުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އެއަރލައިންތަކަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މާހައުލެއްގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދެ ޤައުމު ދެމެދެ ބޭއްވޭ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.  

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ އިސް މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހުސައިން ޖަލީލެވެ. ތައިލެންޑް ވަފުދުގެ އިސް މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވީ އެ ޤައުމުގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މރ. ޗޫލާ ސުކުމަނޮޕް އެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު، ދެ ޤައުމު ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް އެކުލަވާ ލެވޭ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާއި ދެމެދު ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަން އާއި ތައިލެންޑް ގެ ބެންކޮކް އެއަރވޭޒް ދަތުރުކުރެއެވެ.

މި ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އިން ހަފްތާއަކު 6 ފްލައިޓް އަދި ބެންކޮކް އެއަރވޭޒް އިން ހަފްތާއަކު 7 ފްލަޓް މާލެ އާއި ބެންކޮކާއި ދެމެދު އޮޕަރޭޓްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް