18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ހޮބްސަންސް ޗޮއިސް

ޔޫރަޕްގެ ހައުސްހޯލްޑް ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއެކު "ނަމްސް" ގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  • ފިހާރަ ހުންނަނީ ސޯލްޓް ކެފޭ ތިރީގައި
  • ދި ހޮބްސަންސްގެ އާ ފިހަރައަކީ ގެ އަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދާނެ ފިހާރައެއް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ނަމްސްގެ އާ ފިހާރަ ހުޅުވަން ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން -- ދަ ހޮބްސަންސް ޗޮއިސް

ޔޫރަޕްގެ ހައުސްހޯލްޑް ނުވަތަ ހޯމްއިމްޕްރޫވްމެންޓް ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ އެކު ނަމްސްގެ އާ ފިހަރާހެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

"ފެންސީ މެގަ" ގެ ނަމުގައި ސޯލްޓްކެފޭ ތިރީގައި ހުޅުވި މި ފިހާރައާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ޝިޔާޒް ވިދާޅުވީ އަލަށް ހުޅުވި ނަމްސްގެ ފިހަރައަކީ ގެ އަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދާނެ ފިހާރައެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަލީ ޝިޔާޒް ވިދާޅުވީ  މި އާ ފިހާރާގައި މުޅިން ވެސް ހުންނާނީ އޮރިޖިނަލް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ޔޫރަޕްގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ސެވަރިން ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހިމެނޭ ކަަމަށް އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

އަގުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަލީ ވިދާޅުވީ ފިހަރާއިން ލިބެން ހުރީ ޔޫރަޕްގެ ޕްރޮޑަކްތައް ކަމަށް ވީނަމަވެސް ތަކެތީގެ އަގު ހުންނާނީ އަތްފޯރާފަށުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހަފްތާއެއް ވަންދެން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސް ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވަރަށް ހާއްސަލަ ސޭލެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލީ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށްތަނުގައި ފިހަރައިން ގިނައަދަެއްގެ ސާމާނު އެއްފަހަރާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ވެސް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަކަމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ނަމްސްގެ  ފަރާތުން ހުޅުވި މި އާ ފިހަރާގައި ލިބެން ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އިސްތިރިކުރާ މޭޒާއި ބަދިގެން ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނުތަކާއި ރިސޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ އިތުރުން ގޭތެރެ ފޮޅާ ސާފަކޮށް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ގިނަ ސާމާނުތައް ހިމެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މީނާ

1 އަހަރު ކުރި

ނަމްސް އަކީ ވަރަށް ރަގަޅަށް ހިނގާ ކުންފުއްޏެއް

3
0