19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ކްލަބްތައް ހާލުގައި ޖެހެނީ

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ މަގު ބަންދުވެ ހާލުގައި ޖެހެނީ

 • ކްލަބްތަކާއެކު ކުންފުނިތަކުން އަދިވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރޭ
 • ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އެފްއޭއެމް އިން ނިންމި
 • ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 10:08 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކާއި، އެ ކްލަބްތަކަށް ހަމަޖެއްސި ކުންފުނިތަކާއެކު -- ޓްވިޓަރ

މި ސީޒަނުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނިންމުމުން އެ ކްލަބްތައް އުފާވިއެވެ. އެ ފައިސާ ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރުކުރި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފްއޭއެމްގެ އާ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލުގެ މި ވައުދު އަދިވެސް އެއްކޮށް ފުރިހަމައެއް ނުކުރެއްވެއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ބައްސާމްވެވަޑައިގެން ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ ވައުދަކީ ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ބޮޑު ވައުދެކެވެ. އެގޮތުން އެ ވައުދު ފުއްދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ލަފާފުޅާއެކު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ކުންފުންޏެއް ހަމަޖައްސަން އެފްއޭއެމް އިން ނިންމިއެވެ.

މި މަސް ތެރޭގައި އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ އެކަން ތަންފީޒްކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކްލަބެއް ތަމްސީލްކުރާ ކުންފުނިތައް ގުރުވަތުލައިގެން ހޮވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ކުންފުނިތަކާއެކު ކްލަބްތަކުން މިވީތަނަށް ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ފައިސާ ދޫކުރާނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ކްލަބްތަކަށް ނޭގެއެވެ.

ކްލަބްތަކަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ އިން އެ ކްލަބްތައް ކުރަން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކެއްވެސް އެބަހުރި އެވެ. އެގޮތުން އެފްއޭއެމް އިން ގަބޫލުކުރާ ކްލަބް އޮފީހެއް ހަދާ، މާކެޓިންކަންތައްތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް އިވެންޓްތައް ހިންގުން އަދި އެކަޑަމީއެއް އުފެއްދުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މިކަންތައްތަކަކީވެސް ކްލަބްތަކުން ހަރަދުކޮށްގެން ނޫނީ ނުވާނެ ކަންތައްތަކެވެ.

ބައެއް ކްލަބްތައް ދެކޭގޮތުގައި އެފްއޭއެމް އިން ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމުން އެ ކްލަބްތަކަށް ވާނީ ގެއްލުމެވެ. ކުންފުނިތަކާވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކްލަބްތަކަށް ދެން އިތުރު ވާދަވެރި ސްޕޮންސަރެއް ހޯދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެގޮތުން މިއީ އެ ކްލަބްތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެކެވެ. ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ މަގުތައްވެސް ބަންދުވީއެވެ.

މިކަންތަކާ ކްލަބްތަކުން ކަންބޮޑުވެއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ ސީޒަންތަކަށްވުރެ މި ސީޒަނަށް ހުރިހާ ކްލަބްތަކުންވެސް ނިކުތީ ވަރަށް ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން ވަނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންވެސް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ދޭނެ މަގެއް ކްލަބްތަކަށް އަދިވެސް ތަނަވަސްނުވެއެވެ. ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިން މިހާރު ތިބީ ރުޅިގަދަވެފައެވެ، ފުރައިގެންދާ ހިސާބުގައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ މަހެއް ދެމަހެއް ވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިފައިވަނީ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. މި ހާލަތަށް ނުދާ ކްލަބެއް ނެތެވެ. އެ ކްލަބްތަކުން އިންތިޒާރުކުރަނީ އެފްއޭއެމް ފައިސާ ދޫކުރާނެ ދުވަހަކަށެވެ. ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަދެވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ. މިއީ އެފްއޭއެމް އިން މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ. ކަންތައްތައް ދިގުލައިގެންގޮސް ކްލަބްތަށް ހާލުގައި ޖެހުމަކީ ދުރުގައި އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް