24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33

ކްލަބްތައް ހާލުގައި ޖެހެނީ

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ މަގު ބަންދުވެ ހާލުގައި ޖެހެނީ

 • ކްލަބްތަކާއެކު ކުންފުނިތަކުން އަދިވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރޭ
 • ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އެފްއޭއެމް އިން ނިންމި
 • ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 10:08 | |

މަގުބޫލް

 1. 24 ގަޑިއިރު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ވިޔަސް ޕީއެންސީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރާނަން: ގާސިމް
 2. އީސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ!
 3. މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ
 4. މިއީ ތައުލީމީ މުއައްސަސާއެއް، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: މަންދު ކޮލެޖު
 5. ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގުނު!
 6. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ފަށައިފި
 7. ކޮން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭއެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ: ގާސިމް
 8. ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ


ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކާއި، އެ ކްލަބްތަކަށް ހަމަޖެއްސި ކުންފުނިތަކާއެކު -- ޓްވިޓަރ

މި ސީޒަނުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނިންމުމުން އެ ކްލަބްތައް އުފާވިއެވެ. އެ ފައިސާ ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރުކުރި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފްއޭއެމްގެ އާ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލުގެ މި ވައުދު އަދިވެސް އެއްކޮށް ފުރިހަމައެއް ނުކުރެއްވެއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ބައްސާމްވެވަޑައިގެން ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ ވައުދަކީ ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ބޮޑު ވައުދެކެވެ. އެގޮތުން އެ ވައުދު ފުއްދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ލަފާފުޅާއެކު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ކުންފުންޏެއް ހަމަޖައްސަން އެފްއޭއެމް އިން ނިންމިއެވެ.

މި މަސް ތެރޭގައި އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ އެކަން ތަންފީޒްކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކްލަބެއް ތަމްސީލްކުރާ ކުންފުނިތައް ގުރުވަތުލައިގެން ހޮވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ކުންފުނިތަކާއެކު ކްލަބްތަކުން މިވީތަނަށް ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ފައިސާ ދޫކުރާނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ކްލަބްތަކަށް ނޭގެއެވެ.

ކްލަބްތަކަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ އިން އެ ކްލަބްތައް ކުރަން ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކެއްވެސް އެބަހުރި އެވެ. އެގޮތުން އެފްއޭއެމް އިން ގަބޫލުކުރާ ކްލަބް އޮފީހެއް ހަދާ، މާކެޓިންކަންތައްތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް އިވެންޓްތައް ހިންގުން އަދި އެކަޑަމީއެއް އުފެއްދުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މިކަންތައްތަކަކީވެސް ކްލަބްތަކުން ހަރަދުކޮށްގެން ނޫނީ ނުވާނެ ކަންތައްތަކެވެ.

ބައެއް ކްލަބްތައް ދެކޭގޮތުގައި އެފްއޭއެމް އިން ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމުން އެ ކްލަބްތަކަށް ވާނީ ގެއްލުމެވެ. ކުންފުނިތަކާވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކްލަބްތަކަށް ދެން އިތުރު ވާދަވެރި ސްޕޮންސަރެއް ހޯދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެގޮތުން މިއީ އެ ކްލަބްތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެކެވެ. ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ މަގުތައްވެސް ބަންދުވީއެވެ.

މިކަންތަކާ ކްލަބްތަކުން ކަންބޮޑުވެއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ ސީޒަންތަކަށްވުރެ މި ސީޒަނަށް ހުރިހާ ކްލަބްތަކުންވެސް ނިކުތީ ވަރަށް ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން ވަނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންވެސް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ދޭނެ މަގެއް ކްލަބްތަކަށް އަދިވެސް ތަނަވަސްނުވެއެވެ. ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިން މިހާރު ތިބީ ރުޅިގަދަވެފައެވެ، ފުރައިގެންދާ ހިސާބުގައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ މަހެއް ދެމަހެއް ވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިފައިވަނީ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. މި ހާލަތަށް ނުދާ ކްލަބެއް ނެތެވެ. އެ ކްލަބްތަކުން އިންތިޒާރުކުރަނީ އެފްއޭއެމް ފައިސާ ދޫކުރާނެ ދުވަހަކަށެވެ. ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަދެވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ. މިއީ އެފްއޭއެމް އިން މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ. ކަންތައްތައް ދިގުލައިގެންގޮސް ކްލަބްތަށް ހާލުގައި ޖެހުމަކީ ދުރުގައި އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް