25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

އުރީދޫގެ ހެޑްކުއަޓަރޒް ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރަނީ

  • 18 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ހެޑްކުއާޓަރސްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 08:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް -- އުރީދޫ

އުރީދޫގެ ހެޑްކުއަޓަރޒް ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމަށް، ހާއްސަ އެއްބަސްވުމެއްގައި އުރީދޫ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

 

އެޗްޑީސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އުރީދޫގެ ފަރާތުން ސީއީއޯ ވިކްރަމް ސިންހާ މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވިއިރު، އެޗްޑީސީ ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، މުހައްމަދު ސައިމަންއެވެ.

 

ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލޭގައި ހެޑްކުއާޓަރޒް ގާއިމްކުރާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަށް ވުމުގެ އިތުރުން، އުރީދޫ ވެގެންދާނީ ހުޅުމާލޭގައި މައި ހެޑްކުއާޓަރ ގާއިމް ކުރާ ފުރަތަމަ މަލްޓި ނެޝަނަލް ކުންފުންޏަށް ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

 

އުރީދޫގެ ސިއީއޯ ވިކްރަމް ސިންހާ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި ހެޑްކުއާޓަރޒް ގާއިމްކުރެވިގެންދިއުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި އަދި އުރީދޫއަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

 

އުރީދޫގެ މަގްސަދަކީ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަސޭހަކަން ލިއްބައިދީފައިވާ، މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވާ ކަހަލަ މާހައުލެއް މުވައްޒަފުންނަށް ގާއިމްކޮށްދީގެން، މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ހުނަރުތައް ތަރައްގީކުރުމާއި އެކު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދިއުން ކަމަށް ސިންހަ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އައު ހެޑްކުއާޓަރޒް ބިނާކުރާއިރު އެ އިމާރާތުގައި ކެފޭއެއް އަދި ފިޓްނެސް ސެންޓަރ އެއްގެ އިތުރުން، އުރީދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ މައިންބަފައިންގެ ފަސޭހައަށް ގާއިމްކުރެވޭ ޑޭކެއަރ ސެންޓަރ އެއްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

 

ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މުވައްޒަފުންވެސް އެކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭނެ "އޯޕަން އޮފީސް ކަލްޗަރ" އެއް ބިނާ ކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒު ކަމަށާއި ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުފިލުވުމުގެ ހާއްސަ ފެސިލިޓީތައް ވެގެންދާނީ އުރީދޫ މުވައްޒަފުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައަކަށް ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

 

އަދި އުރީދޫ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އެމްޕްލޯޔަރ ބްރޭންޑް ކަމަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް، މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް  އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް މުހައްމަދު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އުރީދޫގެ ފްލޭގްޝިޕް ބިލްޑިންގް ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެއެވެ.

 

އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނީ 18 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ހެޑްކުއާޓަރސްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމަށްވެސް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް