18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ހޮލީވުޑް

ޒެއިން މަލިކްގެ އާ ލަވައިގެ އޯޑިއޯ ކޮޅެއް އާންމުކޮށްފި

 • ޒެއިން އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ވަން ޑައިރެކްޝަން"ގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް
 • ޒެއިންގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު
 • ޒެއިންގެ ސޯލޯ ކެރިއަރގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްލަވައަކީ "ޕިލޯޓޯކް"
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 16:30 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
 4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
 5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ލަވައިގެ ކަވަރ އާޓް ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު -- އިންސްޓަގްރާމް

ޒެއިން މަލިކްގެ އާ އަލްބަމްގެ ފުރަތަމަ ސިންގަލްގެ އޯޑިއޯ ކޮޅެއް ދައްކާލައިފިއެވެ.

"ސްޓިލް ގޮޓް ޓައިމް" ކިޔާ މި ލަވައިގެ އޯޑިއޯކޮޅު ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ ޒެއިންގެ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.

މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓް، ޕާޓީ ނެކްސްޓް ޑޯރގެ އަޑު އިވިގެންދާ މި ލަވައަކީ 24 އަހަރުގެ ޒެއިންގެ ދެވަނަ ސޯލޯ އަލްބަމްގެ ފުރަތަމަ ސިންގަލްއެވެ.

ލަވައިގެ ކަވަރ އާޓް ރިލީޒް ކުރަމުން އާ ލަވައެއް ވަރަށް އަވަހަށް ރިލީޒްކުރާނެ ކަމަށް ޒެއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާއަށް އިތުބާރު ކުރުމަށް ސަޕޯޓަރުން ކައިރި އެދިފައި ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއް ސަޕޯޓަރެއް ވަނީ އޭނާ ބުނާ "އަވަހަށް" އިތުބާރު ނުކުރާ ކަމަށް ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ރައްދު ދީފައެވެ.

ޒެއިން ލަވައިގެ 10 ސިކުންތުގެ އޯޑިއޯކޮޅު އާންމު ކޮށްފައި ވަނީ އެއަށް ރައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ވަން ޑައިރެކްޝަން"ގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ ޒެއިން އެ ބޭންޑުން ވަކިވެފައި ވަނީ މާޗް 2015 ގައެވެ. އޭނާގެ ފުރުތަމަ އަލްބަމް ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރެވެ.

ޒެއިން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ވަން ޑައިރެކްޝަން ދޫކޮށްލީ ބޭންޑްގައި އުޅެމުން "ކްރިއޭޓިވް އެކްސްޕީރިއަންސް"އަށް ތަން ނެތުމުންނެވެ.

ޒެއިންގެ ސޯލޯ ކެރިއަރގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ލަވަ، "ޕިލޯޓޯކް"ވަނީ ބިލްބޯޑް ހޮޓް 100 ލިސްޓްގެ އެއް ވަނައަށް އަރާފައެވެ. އެ ލަވައިގެ ވީޑިއޯގައި ޒެއިންގެ އިތުރުން، އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ، މަޝްހޫރު މޮޑެލް ޖީޖީ ހަދީދް، 21، ފެނިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް