25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅެއް

އާރާއިބާރު ޖަމާކޮށް، ދުނިޔެ ފަހާ ދުވާ ފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތެއް!

  • އަމިއްލަ އަތުގައި ކަސްތޮޅު އަޅުވައި، އަމިއްލަ ހުރަގޭގައި ބަންދުނުވޭ
  • ނުހައްގުން ތިބާ ތި ހޯދާ މުއްސަނދިކަން ކަށްވަޅަށް ނިކަން ގެންގޮސްބަލަ
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 14:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ދުނިޔޭގެ ކުލަ މަޖާ ފެނި އޭގެ ހެއްލުމުގައި ތިބާ ހަށިވިއްކާނުލާ -- ގޫގުލް

އޭ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި މިބިމުގައި ޚަލްގު ކުރެއްވި މަޚްލޫގާ އެވެ. ތިބާ ވަނީ ހުރިހާ ދިރޭތަކެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އިސް ކުރެވިފަ އެވެ. އޭ ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިޔާ އެވެ. ތިބާ އަށް އަމިއްލަ އަމަލުތަކުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެ އެވެ. ތިބާ ޒިންމާވާންޖެހެނީ ތިބާ އަމިއްލަ އަށް ކުޅަ އަމަލަކަށެވެ. ތިބާ އަށް ދަރުމަ އާއި ސަވާބު ލިބެނީ މިބީދައިންނެވެ. އަދި ތިބާ އަށް އަޒާބު ލިބޭނީ ވެސް މި ބީދައިންނެވެ.

 

އެންމެ ފުރިހަމަ ބުރުސޫރައިގައި ތިބާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވީ، އެހެން އެއްވެސް މަޚްލޫގަކަށް ދެއްވާފައިނުވާ ފަދަ ނިއުމަތަކާ އެކުގައިކަން ތިބާ ދަންނާށެވެ. ތިބާގެ ސިކުނޑިއަކީ ރަސްކަލަކަށް ވެސް ތަޅު ނޭޅުވޭނެ ނިއުމަތެއްކަން ދަންނާށެވެ. ކަންކަމާމެދު ފިކުރުކޮށް ވިސްނުމަކީ ތިބާ އަށް ދެއްވި އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ ނިއުމަތުގެ ބޭނުމެވެ. ދުނިޔެ އޮޅެމުން ނިއުޅެމުން ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެންދާ ގޮތާއި މެދު ތިބާ ވިސްނާލަބަލާށެވެ.

 

ތިބާއާއެކު ދުނިޔޭގެ ލައްޒަތާއި އަރާމުގައި އެއިރު އުޅުނު މީހުން މިއަދު ކޮބައިތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލު ކޮށްބަލާށެވެ. ތިބާގެ ކުރިމަތީގައި ނެތިފަނާވެގެން ދިޔަ މީހުންގެ ވާހަކަތަކުން އިބްރަތް ހާސިލްކޮށްބަލާށެވެ. ތިބާގެ ކުރިން މި ބިންމަތީގައި ގަދަފައި ވިއްދައި، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އާރަކާއިބާރެއް ޖަމާކުރި މީހުންނަށް ވީގޮތާ މެދު ވިސްނާލަބަލާށެވެ. އެމީހުންނާއި ތިބާގެ ހާލަތާ މެދު ވިސްނައިފިނަމަ ތިބާގެ ލޮލުން އޮހޭ ކަރުނައިން ކޯރުތައް އުފެދޭނެ އެވެ.

 

އުސް ޓަވަރެއް ބިނާކޮށްގެން އުޑަށް މިސްރާބު ޖެހި މިސްރުގެ ފިރިއައުނު ޣަރަގު ކުރެއްވި ގޮތާއި، މުދަލާއި ފައިސާ އިން ފެންވެރި ގާރޫނު ނެތިފަނާވެގެން ދިޔަ ގޮތަކީ ތިބާ ފަދަ މީހުންނަށް އިބްރަތެކެވެ. ލުޓޭރަކަށް، ވަގަކަށް ވެގެން ތިބާ ތި ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާއިން އަޅެ އުމުރަށް އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް އިތުރުކޮށްބަލާށެވެ. ފަސްގަނޑުގެ ދަށުގައި ހަށިގަނޑު ކުނިވެ ފަނާވެ ނުދާނެ ގޮތެއް ތިބާ ހޯދާބަލާށެވެ. ނުހައްގުން ތިބާ ތި ހޯދާ މުއްސަނދިކަން ކަށްވަޅަށް ނިކަން ގެންގޮސްބަލާށެވެ. މަރު އައިސް ޖެހުމުން، ތިބާ އެއްކުޅަ ކަޅު ފައިސާއިން ނިކަން އެންމެ ސިކުންތެއް ނަމަ ވެސް އިތުރުކޮށްބަލާށެވެ.

 

އޭ އަޚާ އެވެ. ތިބާއާއި އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ހާލަތާ މެދު އަހަރެން ހިތާމަ ކުރަމެވެ. އަހަރެން ކަރުނަ އަޅަމެވެ. ތިބާ އާއި އަހަރެންނަށް ވެސް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވުމަކީ އަހަރެންގެ ދުއާ އެވެ. ތިބާ ތިއީ އަހަރެންނެކޭ އެއްފަދައިން ދުނިޔޭގެ މި ވަގުތީ ދަތުރުގެ ބައިވެރިޔެކެވެ. އަހަރެންނާއި ތިބާގެ އަޖަލު ހަމަ މި ހިނދުކޮޅުގައި ވެސް ހަމަ ވެދާނެ އެވެ. ހަށިގަނޑުން ފުރާނެ ވަކިވެ ބަރުޒަޚުގެ އާލަމަށް ދަތުރުކޮށްފާނެ އެވެ.

 

އޭ މީސްތަކުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް މާތް ރަސްކަލާނގެ ހެކިކޮށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެވެ. އޭ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އަދުލަށް ހުކުމްކުރުމަށް މާތް ﷲ ހެކިކޮށް ހުވާ ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރެވެ. އޭ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އަދުލުވެރިކަމާއެކު ވެރިކަން ކުރުމަށް މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވާ ކުރެއްވި ހާކިމެވެ. ތިބާގެ ޒިންމާއަދާ ކުރައްވާށެވެ. އަދުލުވެރިވާށެވެ. އިހުސާންތެރިވާށެވެ. އޯގާތެރިވާށެވެ.

 

އަމިއްލަ ޒަމީރުގެ އަޅަކަށް ނުވާށެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުލަ މަޖާ ފެނި އޭގެ ހެއްލުމުގައި ތިބާ ހަށިވިއްކާނުލާށެވެ. އަމިއްލަ އަތުގައި ކަސްތޮޅު އަޅުވައި، އަމިއްލަ ހުރަގޭގައި ބަންދުނުވާށެވެ. ކުއްތާއެއްގެ ދަރަޖައަށް ތިބާ އަމިއްލަ އަށް ވެއްޓިނުގަންނާށެވެ. ތިބާ ތިއީ މިނިވަނެކެވެ. ތިއީ މަނިތިއްކަކުން ތިބާ ޚަލްގުކުރެއްވި އިލާހުގެ އަޅެކެވެ. ތިބާ އަޅުވެތި ކުރެވޭނެ އިތުރު ބާރެއް ނެތެވެ. އަމިއްލަ ކަސްތޮޅުތަކުން ވީއްލޭށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް