13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅެއް

އާރާއިބާރު ޖަމާކޮށް، ދުނިޔެ ފަހާ ދުވާ ފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތެއް!

  • އަމިއްލަ އަތުގައި ކަސްތޮޅު އަޅުވައި، އަމިއްލަ ހުރަގޭގައި ބަންދުނުވޭ
  • ނުހައްގުން ތިބާ ތި ހޯދާ މުއްސަނދިކަން ކަށްވަޅަށް ނިކަން ގެންގޮސްބަލަ
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 14:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ދުނިޔޭގެ ކުލަ މަޖާ ފެނި އޭގެ ހެއްލުމުގައި ތިބާ ހަށިވިއްކާނުލާ -- ގޫގުލް

އޭ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި މިބިމުގައި ޚަލްގު ކުރެއްވި މަޚްލޫގާ އެވެ. ތިބާ ވަނީ ހުރިހާ ދިރޭތަކެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އިސް ކުރެވިފަ އެވެ. އޭ ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިޔާ އެވެ. ތިބާ އަށް އަމިއްލަ އަމަލުތަކުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެ އެވެ. ތިބާ ޒިންމާވާންޖެހެނީ ތިބާ އަމިއްލަ އަށް ކުޅަ އަމަލަކަށެވެ. ތިބާ އަށް ދަރުމަ އާއި ސަވާބު ލިބެނީ މިބީދައިންނެވެ. އަދި ތިބާ އަށް އަޒާބު ލިބޭނީ ވެސް މި ބީދައިންނެވެ.

 

އެންމެ ފުރިހަމަ ބުރުސޫރައިގައި ތިބާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވީ، އެހެން އެއްވެސް މަޚްލޫގަކަށް ދެއްވާފައިނުވާ ފަދަ ނިއުމަތަކާ އެކުގައިކަން ތިބާ ދަންނާށެވެ. ތިބާގެ ސިކުނޑިއަކީ ރަސްކަލަކަށް ވެސް ތަޅު ނޭޅުވޭނެ ނިއުމަތެއްކަން ދަންނާށެވެ. ކަންކަމާމެދު ފިކުރުކޮށް ވިސްނުމަކީ ތިބާ އަށް ދެއްވި އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ ނިއުމަތުގެ ބޭނުމެވެ. ދުނިޔެ އޮޅެމުން ނިއުޅެމުން ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެންދާ ގޮތާއި މެދު ތިބާ ވިސްނާލަބަލާށެވެ.

 

ތިބާއާއެކު ދުނިޔޭގެ ލައްޒަތާއި އަރާމުގައި އެއިރު އުޅުނު މީހުން މިއަދު ކޮބައިތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލު ކޮށްބަލާށެވެ. ތިބާގެ ކުރިމަތީގައި ނެތިފަނާވެގެން ދިޔަ މީހުންގެ ވާހަކަތަކުން އިބްރަތް ހާސިލްކޮށްބަލާށެވެ. ތިބާގެ ކުރިން މި ބިންމަތީގައި ގަދަފައި ވިއްދައި، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އާރަކާއިބާރެއް ޖަމާކުރި މީހުންނަށް ވީގޮތާ މެދު ވިސްނާލަބަލާށެވެ. އެމީހުންނާއި ތިބާގެ ހާލަތާ މެދު ވިސްނައިފިނަމަ ތިބާގެ ލޮލުން އޮހޭ ކަރުނައިން ކޯރުތައް އުފެދޭނެ އެވެ.

 

އުސް ޓަވަރެއް ބިނާކޮށްގެން އުޑަށް މިސްރާބު ޖެހި މިސްރުގެ ފިރިއައުނު ޣަރަގު ކުރެއްވި ގޮތާއި، މުދަލާއި ފައިސާ އިން ފެންވެރި ގާރޫނު ނެތިފަނާވެގެން ދިޔަ ގޮތަކީ ތިބާ ފަދަ މީހުންނަށް އިބްރަތެކެވެ. ލުޓޭރަކަށް، ވަގަކަށް ވެގެން ތިބާ ތި ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާއިން އަޅެ އުމުރަށް އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް އިތުރުކޮށްބަލާށެވެ. ފަސްގަނޑުގެ ދަށުގައި ހަށިގަނޑު ކުނިވެ ފަނާވެ ނުދާނެ ގޮތެއް ތިބާ ހޯދާބަލާށެވެ. ނުހައްގުން ތިބާ ތި ހޯދާ މުއްސަނދިކަން ކަށްވަޅަށް ނިކަން ގެންގޮސްބަލާށެވެ. މަރު އައިސް ޖެހުމުން، ތިބާ އެއްކުޅަ ކަޅު ފައިސާއިން ނިކަން އެންމެ ސިކުންތެއް ނަމަ ވެސް އިތުރުކޮށްބަލާށެވެ.

 

އޭ އަޚާ އެވެ. ތިބާއާއި އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ހާލަތާ މެދު އަހަރެން ހިތާމަ ކުރަމެވެ. އަހަރެން ކަރުނަ އަޅަމެވެ. ތިބާ އާއި އަހަރެންނަށް ވެސް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވުމަކީ އަހަރެންގެ ދުއާ އެވެ. ތިބާ ތިއީ އަހަރެންނެކޭ އެއްފަދައިން ދުނިޔޭގެ މި ވަގުތީ ދަތުރުގެ ބައިވެރިޔެކެވެ. އަހަރެންނާއި ތިބާގެ އަޖަލު ހަމަ މި ހިނދުކޮޅުގައި ވެސް ހަމަ ވެދާނެ އެވެ. ހަށިގަނޑުން ފުރާނެ ވަކިވެ ބަރުޒަޚުގެ އާލަމަށް ދަތުރުކޮށްފާނެ އެވެ.

 

އޭ މީސްތަކުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް މާތް ރަސްކަލާނގެ ހެކިކޮށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެވެ. އޭ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އަދުލަށް ހުކުމްކުރުމަށް މާތް ﷲ ހެކިކޮށް ހުވާ ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރެވެ. އޭ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އަދުލުވެރިކަމާއެކު ވެރިކަން ކުރުމަށް މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވާ ކުރެއްވި ހާކިމެވެ. ތިބާގެ ޒިންމާއަދާ ކުރައްވާށެވެ. އަދުލުވެރިވާށެވެ. އިހުސާންތެރިވާށެވެ. އޯގާތެރިވާށެވެ.

 

އަމިއްލަ ޒަމީރުގެ އަޅަކަށް ނުވާށެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުލަ މަޖާ ފެނި އޭގެ ހެއްލުމުގައި ތިބާ ހަށިވިއްކާނުލާށެވެ. އަމިއްލަ އަތުގައި ކަސްތޮޅު އަޅުވައި، އަމިއްލަ ހުރަގޭގައި ބަންދުނުވާށެވެ. ކުއްތާއެއްގެ ދަރަޖައަށް ތިބާ އަމިއްލަ އަށް ވެއްޓިނުގަންނާށެވެ. ތިބާ ތިއީ މިނިވަނެކެވެ. ތިއީ މަނިތިއްކަކުން ތިބާ ޚަލްގުކުރެއްވި އިލާހުގެ އަޅެކެވެ. ތިބާ އަޅުވެތި ކުރެވޭނެ އިތުރު ބާރެއް ނެތެވެ. އަމިއްލަ ކަސްތޮޅުތަކުން ވީއްލޭށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް