20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ

ޕްރިޔަންކާގެ ބަންޖާބް ފިލްމް ނިއު ޔޯކް އިންޓަނޭޝަންލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އަށް ހޮވިއްޖެ

  • ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި މި ފިލްމަށް އެހާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޕްރިޔަންކާގެ ސަބަބުން ކަމަށް
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 21 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 18:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ކުންފުނިން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ސާރވަން" -- ގޫގުލް

ބޮލީވޫޑް އަދި މިހާރު ހޮލީވޫޑްގައި ވެސް ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ކުންފުނިން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ސަރވަން" ނިއު ޔޯކް އިންޓަނޭޝަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި އެޅުވުމަށް ހޮވިއްޖެއެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ ޕާޕްލް ޕެބްލާ ޕިކްޝާ (ޕީޕީޕީ)ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަރާން ގުލިއާނީ ބުނީ ނިއު ޔޯކް އަށް ހޮވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމުން ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި މިއީ ޕަންޖާބްގެ ފިލްމެއް ނިއު ޔޯކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ދައްކާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވުމުން ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި މި ފިލްމަށް އެހާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޕްރިޔަންކާގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ހޮލީވޫޑްގައި ޕްރިޔަންކާ އަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ސަމާލުކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ކުންފުނިން ޕްރޮޑިއުސްކުރި ފިލްމަކަށް ވުމުން ވެސް "ސަރވަން" އަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ލިބުނީ ކަމަށާއި ނިއު ޔޯކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލުން ފުރުސަތު ލިބުނީ ވެސް އެ ސަބަބާ ހުރެ ކަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ގުލިއާނީ ވެސް އެކަމަށް އެއްބަސްވެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕްރިޔަންކާއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަރިއެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފިލްމް އެހާ ކާމިޔާބުވީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބާ ހުރެ ނޫން ކަމަށެވެ. ފިލްމް ކާމިޔާބުވުމުގައި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ފެސްޓިވަލަކަށް ފިލްމެއް ހޮވާއިރު ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބަލާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޕަންޖާބް ފިލްމްގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ޕަންޖާބް އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ އަމްރިންދަރު ގިލް އާއި ސިމީ ޗާހަލްއެވެ. ފިލްމްގެ ވާހަކަ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ އިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނަކު އޭނާގެ ކާބަފައިންނާއި އާއިލާ ހޯދުމަށް އިންޑިއާ އަށް ކުރާ ދަތުރުގެ މައްޗަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނުކުން މިފަދަ ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ލަޔަން" އަށް ވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައި ވެއެވެ. އޮސްކާގެ ވަނަތައް ވެސް ހާސިލްކުރި "ލަޔަން"ގެ ވާހަކަ ވެސް ބިނާކޮށްފައި ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެމަފިރިއަކު އިންޑިއާގެ ޔަތީމު ހާނާއަކުން އެޑޮޕްޓްކުރާ ކުއްޖަކު އޭނާގެ އާއިލާ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ.

ފެސްޓިވަލްގައި "ސަރވަން" ދެއްކުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މޭ 4 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް