20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް

ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް: ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަންގައި އެޑް ޝީރާން ފެންނާނެ

  • ޕްރޮޑިއުސަރުން ވަނީ އެޑް ޝީރާން ފެންނާނެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފަ
  • ޖީއޯޓީގައި ކުރިންވެސް މިއުޒީޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވި
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 21:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  6. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!


އެޑް ޝީރާން -- ބީބީސީ

އެޗްބީއޯގެ މަޤުބޫލު ސީރީޒް، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި މަޝްހޫރު އިނގެރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރާން ފެނިގެން ދާނެކަން އެ ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ޔަޤީންކޮށްދީފިއެވެ.

ސައުތު ބައު ސައުތުވެސްޓް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމުގައިވާ ޑޭވިޑް ބެނިއޯފް އާއި ޑޭން ވީސް ބުނީ، އެ ސީރީޒްގައި އެޑް ޝީރާން ދައްކައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަން އެޑް ޝީރާންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި، އެޑް ޝީރާންވެސް މި ޚަބަރު ޔަޤީން ކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގައި އެޑް ޝީރާން ކުޅޭނީ ކޮން ކަހަލަ ރޯލެއް ކަމެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެޑް ޝީރާން އަކީ މި ސީރީޒްގައި ފެނިގެންދާ މިއުޒިކީ ހަމައެކަނި ފަންނާނެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން، މިއުޒިކް ބޭންޑުތައް ކަމަށްވާ ކޯލްޑްޕްލޭ އާއި މަސްޓޯޑޮން އަދި އޮފް މޮންސްޓަރޒް އެންޑް މެން ގެ އިތުރުން، ސައިގަރ ރޮސް ގެ މެންބަރުންވެސް މީގެ ކުރިން މިސީރިޒްގައި ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އޮފް މޮންސްޓަރޒް އެންޑް މެން އާއި، ސައިގަރ ރޮސްގެ މެންބަރުން މިއުޒކް ބޭންޑްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މި ސީރީޒްގައި ދައްކައިދީފައި ވާއިރު، އެޑް ޝިރާންވެސް ފެނިގެންދާނީ އެފަދަ ރޯލަކުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަހަރުގައި މަސްޓޯޑޮންގެ މެންބަރުން ފަދައިން، އެޑް ޝީރާންވެސް ވައިލްޑްލިންގް ތަކެއް ނުވަތަ ވައިޓް ވޯކަރޒް ތަކެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފެނިގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑޭވިޑް ބެނިއޯފް އާއި ޑޭން ވީސް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ 7 ވަނަ ސީޒަންގައި ހިމެނޭނީ 6 އެޕިސޯޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް