18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އުތުރު ކޮރެއާ

އުތުރު ކޮރެއާއިން ޖަޕާނު ކަނޑަށް 4 މިސައިލް ފޮނުވާލައިފި

  • މިއީ އަދާވާތްތެރިކަމުގެ އާ ހަރުފަތެއް: ޝިންޒޯ އަބޭ
  • އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާއިން ވަނީ މި ޓެސްޓްތައް ކުށްވެރިކޮށްފަ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 01:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


އުތުރު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ދަތުރު ކުރި ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން ބުނާ ރާސްތާ -- ބީބީސީ

އުތުރު ކޮރެއާއިން ޖަޕާނު ކަނޑަށް 4 ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

މި ހަތަރު މިސައިލްގެ ތެރެއިން، 3 މިސައިލެއް ޖަޕާނުގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯނަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު، ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ ވަނީ މިއީ އަދާވާތްތެރިކަމުގެ އާ ހަރުފަތެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ހަވާލާދީ، ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން މި މިސައިލްތައް ފޮނުވާލާފައިވަނީ، އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ޗައިނާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ޓޮންގޗަންގ ރީ ކިޔާ ސަރަޙައްދުންނެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން ފޮނުވާލި މިސައިލްތަކަކީ ކޮން ކަހަލަ މިސައިލްތަކެއްކަން އަދި ކަށަވަރު ނުވާއިރު ދެކުނު ކޮރެއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިހާރު ދަނީ މިކަން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން މިސައިލްތަކެއް ލޯންޗް ކޮށްފައި މިވަނީ، އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ މިސައިލެއް ނުވަތަ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރެއް ތެސްޓް ކުރުން އދ އިން އެ ޤައުމަށް މަނާ ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން މިސައިލްތަކެއް ލޯންޗް ކުރި މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއިންވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ އުތުރު ކޮރެއާއިން ލޯންޗް ކުރި މިސައިލްތައް ޓްރެކް ކުރި ކަމަށާ، ނަމަވެސް އެ މިސައިލްތަކުން އެމެރިކާއަށް އެއްވެސް ބިރެއް ނެތުމުން، އެކަމާ އަމަލީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ މި އަމަލު ކުށްވެރި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާ، މިއީ އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިޅީހުގެ ނިންމުންތަކާއި ސީދާ ޚިލާފަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާއި ޚިޅާފަށް އުތުރު ކޮރެއައިން ކަންކަން ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު، އެމެރިކާއަކީވެސް، ޚާއްސަކޮށް ފަލަސްޠީނާއި އެހެނިހެން މުސްލިމު ޤައުމުތައް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނިްނމުންތަކަށް ދެކޮޅު ހަދައި، އެ ނިންމުންތަކަށް ގޮންޖަހާ ޤައުމެކެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން މިފަހަރު މި ޓެސްޓު ކުރި 4 މިސައިލަކީ، އެ ޤައުމުން މިހާރު ކުރަމުންދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސައިލް ޓެސްޓުތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރުވި ބޮޅެކެވެ. އަދި ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ޓެސްޓަކާއި އެކު އުތުރު ކޮރެއާގެ މިސައިލްތަކުގެ ފެންވަރު ދަނީ ރަނގަޅު ވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް