20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

"ކޮމާންޑޯ 2" އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް!

  • ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް 5.10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވޭ
  • ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނާއި ކްރޫއިން ތިބީ މި ކާމިޔާބީއާ މެދު ވަރަށް އުފަލުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 09:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


"ކޮމާންޑޯ2" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ވިދްޔުތް ޖަމްވަލް -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ކޮމާންޑޯ 2" އަށް ބޮކޮސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

 

ވިދްޔުތް ޖަމްވަލް ލީޑް ރޯލުންފެނިގެންދާ މި ފިލްމް އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް 5.10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ވިޕުލް ޝާހް ބުނެފައިވަނީ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނާއި ކްރޫއިން ތިބީ މި ކާމިޔާބީއާ މެދު ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ "ކޮމާންޑޯ: އަ ވަން މޭން އާރމީ" އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބިފައިވަނީ 3.69 ރުޕީޒް އެވެ.

 

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސާރ ޝާހު ބުނެފައިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ތަރިން ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކަށް ވުރެން މި ފލްމުގެ ފެށުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި ބެލުންތެރިން  ވަނީ މި ފިލްމާއި ފިލްމުގެ ތަރި ވިޔުތް ބަލައިގެންފައި ކަމަށެވެ.

 

ދެވަނައަށް ނެރޭ ފިލްމަށް ބޮޑު ކާމީޔާބީއެއް ލިބުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް "ކޮމާންޑޯ އަށް ވުރެން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް "ކޮމާންޑޯ 2 " އަށް މިވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައިކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 

އަދި މި ފިލްމު ބެލި ފަރާތްތަކަށް ފިލްމު ކަމުގޮސްފައިވާތީ  އެކަމާއި ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަށް ޝާހް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ވަގު ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ  މި ފިލްމައި ވިދްޔުތް ޖަމްވަލްގެ އިތުރުން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ އީޝާ ގުޕްތާ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް