12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު

ސެކިއުރިޓީސްގެ އަދަދު 23.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ، އިގްތިސާދުގައި ހުރި ޖުމްލަ ފައިސާ 30.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ: އެމްއެމްއޭ

  • ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގާ ހުރި ފައިސާ ވަނީ 30.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފަ
  • 2016 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ވަނީ 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 17:02 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  4. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  5. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


އެމްއެމްއޭ -- ގޫގުލް

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު ސަރުކާރުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީސްގެ އަދަދު 23.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާ އިރު ޓީބިލް އަދި ޓީ ބޮންޑްގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންގް އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާ އިރު ވަނީ 14 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ޖެހިލާފަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މަހުން މަހަށް ބަލާ އިރު މިއީ އެއް ޕަސެންޓްގެ ދަށްވުމެއް ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެ އެވެ. މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެ މުއްދަތުގާ ޓީބިލްގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންގް އަދަދު އެއް ޕަސެންޓް ދަށަށް ދިއުމެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 138.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަށްވުމެ ކެވެ.

ޓީބިލްގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންގް އަދަދު ދަށްވެފައިވަނީ ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކާއި އެހެނިހެން މާލީ އިދރާތްތަކުން ޓީބިލްގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ އަދަދު ދަށްވުމުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާ އިރު ޖެނުއަރީ މަހު ޓީބިލްގެ ގޮތުގާ 5.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައިވާ އިރު ޓީބޮންޑްގެ ގޮތުގައި 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

 ފާއިތުވެދިއަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓީބިލް އަދި ޓީބޮންޑްގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

އާއްމު ގޮތެއްގައި ޓީބިލް އަދި ޓީބޮންޑް ވިއްކައިގެން ދައުލަތުގެ ރިކަރެންޓް ހަރަދުތައް ބަލަހައްޓަމުންދާ އިރު، 2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ވަނީ އިންތިހާ މައްޗަށް އަރާފަ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ވަނީ 36.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފަ އެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި ހުރި ޖުމްލަ ފައިސާ  30.4 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ. މިއީ އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާ އިރު ތިން ޕަސެންޓްގެ ދަށްވުމެކެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް