18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުން

އިސްލާމް ދީނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދީން ކަމުގައި 2070 އާ ހަމައަށް ވެގެންދާނެ: ރިޕޯޓް

  • ދީން ދޫކުރާ ކްރިސްޓިއަނުންގެ އަދަދު މައްޗަށް
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


މުސްލިމުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި -- އާކައިވް

2070 އަންނަ އިރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދީނަކަށް ވެގެންދާނީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޕިއު ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ރިޕޯޓެއްގައި ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އިތުރުވެގެންދާ ނިސްބަތައް ވުރެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ހަމައެކަނި ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން، 2010 އާ 2050 އާ ދެމެދު މުސްލިމުންގެ އާބާދީ 73 އިން ސައްތަ އަށް އިތުރު ވެގެން ދާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވިފައިވަނީ 37 އިން ސައްތައެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ހާމަ ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު އެހާތަނަށް ޔޫރަޕްގެ އާބާދީގެ 10 އިން ސައްތަ އެކުލެވިގެންވާނީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އަކީ 1.6 ބިލިއަންނެވެ. ކްރިސްޓިއަނުންގެ އަދަދަކީ 2.17 ބިލިއަންއެވެ. އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި 2050 އާ ހަމަ އަށް ދާއިރު މުސްލިމުންގެ އަދަދު 2.76 ބިލިއަނަށް އިތުރުވާނެއެވެ. އަދި ކްރިސްޓިއަނުންގެ އާބާދީ 2.92 އަށް އަރާނެއެވެ. ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އިތުރުވާ ރޭޓް 2050 ގެ ފަހުންވެސް އެ ގޮތުގައ ކުރިއަށް ދާނަމަ 2070 ށް އަޅާއިރު މުސްލިމުންގެ އަދަދު ކްރިސްޓިއަނުންނަށްވުރެ މައްޗަށް ދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ވެއެވެ.

ޕިއު ރިސާޗްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް 2050 އާ ހަމަ އަށް ދާއިރު 16.4 އިން ސައްތައިން 13.2 އިން ސައްތަ އަށް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

ކްރިސްޓިއަން ދީން ދަށަށް ދާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެތައް ބަޔަކު ދީން ދޫކޮށް ލުމާއި އެހެން ދީންތަކަށް ވަނުން ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކްރިސްޓިއަން ދީނަށް 40 މިލިއަން މީހުން ވަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާއިރު 106 މިލިއަން މީހުން އެ ދީން ދޫކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް