22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝް

ޑިމޮކްރަސީއަކަށް މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެހެން ބޭނުން: ބުޝް

  • ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށްޓަކައި މިނިވަން މީޑިއާއެއްގެ ބޭނުން
  • އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިނިވަން މީޑިއާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންނުވެ މިނިވަން މީޑިއާއެއްގެ މުހިއްމުކަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް: ބުޝް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 13:30 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


އެންބީސީގެ ޓްޑޭ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް ބުޝް އިންޓަވިއުދެއްވަނީ -- ގޫގުލް

ޑިމޮކްރަސީއަކަށް މިނިވަން މީޑިއާއެއް ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝް، ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޓީވީ އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެންބީސީގެ ޓްޑޭ ޕްރޮގްރާމްގައި ބުޝް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށްޓަކައި މިނިވަން މީޑިއާއެއްގެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީއްސުރެ ބައެއް މީޑިއާތަކަކީ "ފޭކް ނިއުސް"ގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވައި މީޑިއާތަކާ މެދު ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބުޝްވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ރަޝިއާ ސަރުކާރާ މެދުވާ އެއްވެސް ގުޅުމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލެއް ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ޖަވާބު ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންބީސީގެ ޓުޑޭސް ޝޯގައި ރައީސް ބުޝް ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވަނީ، އަސްކަރިއްޔާގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަނިކުފާނާ ބައްދަލުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯތައް ހިމެނޭ ފޮތެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރެއްވުމަށެވެ.

"ބާރަކީ އެއަށް ދެވި ހިފާ އަދި އޭގައި ދަބަރުޖަހާ އެއްޗެއް. އަދި ލިބިފައިވާ ބާރު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް މީޑިއާއިން ގޮވާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް"

ރައީސް ޓްރަމްވަނީ ބައެއް މީޑިއާތަކަކީ "އެމެރިކާގެ ދުޝްމަނުން"ކަމުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ބުޝްވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މިނިވަން މީޑިއާއެއްގެ މުހިއްމުކަން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލާޑިމިއަރ ޕޫޓިންއަށް ވިސްނައިދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިނިވަން މީޑިއާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންނުވެ މިނިވަން މީޑިއާއެއްގެ މުހިއްމުކަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް،" ބުޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް