20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެމެރިކާ

އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ބަޖެޓަށް 54 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅައިފި

  • ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާ ވެލްފެއަށް ވަނީ އިސްކަމެއް ދެއްވާފައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 02:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ރައީސް ޓްރަމްޕް: މިލިޓްރީ ބަޖެޓް ވަނީ ބޮޑު ކުރައްވާފައި -- ގޫގުލް

އަންނަ އަހަރަށް އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 54 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށްވުރެ 9 ޕަސެންޓް ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ބަލާލާއިރު ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދޭ އެހީއާ ތިމާވެށީގެ ބަޖެޓު ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2018 ގެ ބަޖެޓްގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން ވެލްފެއަރ ބަޖެޓް ބޮޑުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާ މިހާތަނަށް އަތްނުލެވި ހުރި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް އުއްމީދު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ލަފާކުރާ 2018 ގެ ފައިނަލް ބަޖެޓް އަންނަ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ޢާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ.

ޓްރަމްޕް ވަނީ މިލިޓަރީ ބަޖެޓް އިތުރުކޮށް ވެލްފެއަރ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކެމްޕޭން ތެރޭގައިވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ބަޖެޓް އަމާޒު ކުރައްވާނީ މިލިޓްރީއަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، އިޤްތިސޯދީ ކުރިއެރުމަށް ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހޭދަކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ކޮންގްރެސްގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް