19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

މީޑިޔާ ނެޓް

އެންޑްޓީވީގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް މީޑިޔާނެޓުން ތަޢާރަފްކޮށްފި

  • އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ ޗެނަލް ހިމެނޭނީ ޕްރިމިއަމް އެޗްޑީ ޕެކޭޖްގަ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 27 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 02:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އެންޑްޓީވީގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް މީޑިޔާ ނެޓުން ތަޢާރަފްކުރުން -- މީޑިއާނެޓް

ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ހަމައެކަނި ކުންފުނި މީޑިޔާނެޓުން އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ ޗެނަލް ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ.

 

ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާ ސީރީސްތަކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވާ މި ޗެނަލްއިން ދައްކާ ބައެއް ސީރީސްތަކުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ބާބީޖީ ގަރްޕަރް ހޭ ފަދަ ސީރީސްތައް ހިމެނެއެވެ.

 

މިއީ އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަފާތު އެންޓަޓައިންމެންޓް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޒޯ އެންޓަރޓައިމެންޓް އެންޓަރޕްރައިސެސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ޗެނަލްއެކެވެ.

 

އެޗްޑީ ޗެނަލްގެ 856 އިން ލިބޭ މިޗެނަލް އިތުރު ޗާޖަކާއި ނުލައި ލިބޭނެ ކަމަށާއި މިވަގުތު މި ޗެނަލް ހަމައެކަނި ލިބެމުންދާނީ މާލެއަށް ކަމަށް މީޑިއާ ނެޓުން ބުންޏެވެ.  އަދި ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި މި ޗެނަލް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ދީނާ އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ކުރިއަށް އޮތް ފަނަރަ ދުވަހު މި ޗެނަލް ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ޗެނަލް ލިބޭނީ ޕްރިމިއަމް އެޗްޑީ ޕެކޭޖް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށް ދީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެޗްޑީގެ ތިން ޕެކޭޖެއް ހިމެނޭއިރު އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ ޗެނަލް ހިމެނޭނީ ޕްރިމިއަމް އެޗްޑީ ޕެކޭޖްގަ އެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް