19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު

އޭޝިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު މެލޭޝިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

  • މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑޮނީޝިއާ، ބުރުނާއީ، ޖަޕާން، ޗައިނާ އަދި ރާއްޖެއަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 26 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 15:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ސައުދީ ރަސްގެފާނު މެލޭޝިއާގައި: މި ދަތުރުފުޅުގައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ – ފޮޓޯ: ދަ ސްޓާ -- ގޫގުލް

އޭޝިއާގެ ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު، ސަލްމާން ޢަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު އާދީއްތަ ދުވަހު މެލޭޝިއާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގެންނެވުމުން، މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަންޕޫރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ބުންގާ ރާޔަ ކޮމްޕްލެކްސްއިން ސައުދީ ރަސްގެފާނާއި، ސައުދީގެ 600 އިސް އޮފިޝަލުންގެ ވަފުދަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައިވަނީ، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ނަޖީބް ތުން ރައްޒާޤާއި، އެ ޤައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ދަތުކް ސެރީ ހިޝާމުއްދީން ތުން ހުސެއިނެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ރަސްގެފާނު، ސުލްތާން މުޙައްމަދު 5 ގެ ދަޢުވަތުފުޅަކަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އާދީއްތަ ދުވަހު، ކުއަލަލަންޕޫރުގެ ޕާލިމެންޓް ސްކޮއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، ދެ ޤައުމުގެ ރަސްގެފާނުން ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މެލޭޝިއާ އާއިއެކު އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޚާއްސަކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން މުހިއްމު އެއްބަސްވުންތަކެއް ވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން، މި ދަތުރުފުޅުގައި ސައުދީގެ ތެޔޮ ކުންފުނި، އަރަމްކޯގެ 5 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޭޝިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އަރަމްކޯ އާއި މެލޭޝިއާގެ ތެޔޮ ކުންފުނި، ޕެޓްރޯނަސް އާއި ދެމެދު މުހިއްމު އެއްބަސްވުންތަކެއް ވުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެން ވަޑައިގަންންވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޗައިނާ އާއި އެކު، 15 ދާއިރާއަކުން ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގުމާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކެއް ވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޖާޕާނުގެ ސޮފްޓްބޭންކް ގްރޫޕަށް ސައުދީއިން 45 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑޮނީޝިއާގައި ސައުދީން 25 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ބުރުނާއީއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ 2 ހަފްތާގެ ޗުއްޓީ ދަތުރުފުޅަކުންނެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ޗުއްޓީ ދަތުރުފުޅެއް ނަމަވެސް، މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި މުހިއްމު އެއްބަސްވުންތަކެއް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު ފ އަތޮޅު ގަތުމަށް ސައުދީ ޝަހީ އާއިލާއިން ކުރިން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާއިރު، ފ އަތޮޅާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކެއްވެސް މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އާއި ސައުދީ އާއި ދެމެދު ވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކެއް ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް