19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

މީރާގެ އާމްދަނީ

ޖެނުއަރީގެ އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައި ހިއްސާކުރަނީ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

  • ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް 43.2 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 25 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 03:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


މީރާ އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު މީރާއަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ އިރު އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައި ހިއްސާކުރަނީ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސް އިން ކަމަށް މީރާއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ އިން ބުނެފައިވަނީ، މީރާ އަށް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ޖެނުއަރީ މަހު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ އިރު 43.2 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރަނީ، ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ކަމަށެވެ.

މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ 34 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރަނީ މުދަލާ ތަކެތީގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސްއެވެ. އަދި  ލޭންޑް އެކުއިސިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީގެ 8.8 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރާ ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެ އެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު އެއްއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވެސް ވަނީ 66 މިލިއަން ރުފިޔާ މީރާއަށް ލިބިފަ އެވެ. މިއީ  2016 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާ އިރު ގާތްގަނޑަކަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާ  ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

މީރާ އިން ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ޖެނުއަރީ މަހު އާމްދަނީ ހޯދާފައިވާ އިރު މިއީ މަހަކު ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފަހަރު ކަމަށް މީރާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި އެކަން މީރާ އިން ފާހަގަކޮށްފައި ވެސް ވެ އެވެ.

މީރާއަށް ޑޮލަރުގެ ގޮތުގައި ވެސް ވަނީ 66.5 މިލއަންގެ އާމްދަނީއެއް ޖެނުއަރީމަހު ލިބިފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް