19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އެމެރިކާގެ އިމިގްރޭޝަން ގައިޑް

އެމެރިކާގެ އާ އިމިގްރޭޝަން ގައިޑްލަނަށް މެކްސިކޯ ދެކޮޅު ހަދައިފި

  • މެކްސިކޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ލުއީސް ވިޑޭގްރޭ ވިދާޅުވީ އެންމެ ގައުމަކަށް އަސަރުކުރާގޮތަށް ނިންމާ އެފަދަ ނިންމުމެއް ބަލައި ނުގަނެވޭކަމަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 23 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އާ ޕްލޭންގައި ވާގޮތުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެމެރިކާގައި އުޅެމުންދާ މީހެއްނަމަ ޑީޕޯޓްކޮށްލެވޭނެ -- އޭއެފްޕީ

ލިޔެކިއުން ނެތް އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ފޮނުވާލުމަށް އެމެރިކާއިން އަލަށް އެކުލަވާލި ގައިޑްލައިނަށް މެކްސިކޯއިން ދެކޮޅުހަދައިފިއެވެ.

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އަންގާރަ ދުވަހު އާއްމުކުރި އާ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެމެރިކާގައި އުޅެމުންދާ މީހެއްނަމަ ޑީޕޯޓްކޮށްލެވޭނެއެވެ.

މެކްސިކޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ލުއީސް ވިޑޭގްރޭ ވިދާޅުވީ އެންމެ ގައުމަކަށް އަސަރުކުރާގޮތަށް ނިންމާ އެފަދަ ނިންމުމެއް ބަލައި ނުގަނެވޭކަމަށެވެ.

މި ވާހަތައް އައިސްފައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ އިސް ދެ އޮފިޝަލަކު މެކްސިކޯއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނީ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރެކްސް ޓިލާސަން އަދި ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެރިޔާ ޖޯން ކެލީ،އާ އިމިގްރޭޝަން ގައިޑްލައިން އާ ބެހޭގޮތުން މެކްސިކޯގެ އޮފިޝަލުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަމުންދާ އެމެރިކާގެ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ ގައުމަކުން އެމެރިކާއަށް އެތެރެވެފައި ހުރި މީހެއް ނަމަވެސް އެ މީހަކު މެކްސިކޯއަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް މެކްސިކޯއިން އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރުމަށް އެމެރިކާއަށް ބާރު އެޅިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސާފެއްނުވެއެވެ.

މެކްސިކޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން،އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ގަބޫލު ކުރާކަށް،އަދި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްލަހަތެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް