22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

ހަކުރު ބަލީގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

  • އަން-ސްޓޮޕް ސެންޓަރ ތައް ޤާއިމުކުރާނެ
  • ހަރުބަލީގެ މީހުންގެ ދަފްތަރާއި، ރިސާރޗް އާއި ބައްޔާ ބެހޭ އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރެވިގެންދާނެ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 18:39 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  5. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ހަކުރުބަލީގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ހަކުރުބަލީގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކ. ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މިޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންއެވެ.

ހަކުރުބަލީގެ ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމް އަކީ މިނިސްޓްރީން އައިޖީއެމްއެޗް އާއި ގުޅިގެން ހަކުރުބަލިން އާއްމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ހަކުރުބަލީގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕުރޮގުރާމެއްކަމެކެވެ.

މިހަފްލާގައި މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ މިޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އިސްކަންދެނީ ހަކުރުބަލީގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް ފުޅާކުރުން ކަމަށާއި، އަން-ސްޓޮޕް ސެންޓަރ ތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނަށް ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ފަރުވާ ދެވޭނެ ގައިޑްލައިންތައް ތައްޔާރުކުރެވި އޭގެ ތަމްރީންތައް މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއި އެކުގައި ހަރުބަލީގެ މީހުންގެ ދަފްތަރާއި، ރިސާރޗް އާއި ބައްޔާ ބެހޭ އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ މިބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

''މިޚިދުމަތް ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގައި ދިނުމަށްޓަކައި އޮންލައިން ޑައިބިޓީސް ކްލިނިކް އެއް ޤާއިމުކުރެވި، މާލޭގައި ތިއްބަވާ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާ އަތޮޅު ތެރޭގައި ތިބޭ ޑޮކްތަރުންނަށް ލިބިގެންދިއުމާއެކު، މިއަދު މިބޭއްވޭ ފަދަ ހަކުރުބައްޔަށް ޚާއްސަ ކޭމްޕުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި. އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން، މިހާރު ބައެއްކަންކަމަށް ހަކުރުބަލީގެ ފަރުވާއަށް އަމިއްލައަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުކުރެވިގެންދާނެ.'' މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ، ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގެ ތެރެއިން ފުރުސަތުތަށް އިތުރުކުރުންކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކަމެއްނެތި ފުރުސަތުތަކަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާރުދަގަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައާއި އިސްމަޤާމުތަކުގައި ހަރުބަލީގެ މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ހަކުރުބައްޔަށް އިސްކަމެއް ދެވުނީ 2015 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ އާއި ޑައިބިޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ދިރާސާ އަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 100 މީހުންގެ ތެރެއިން 8 މީހުންނަކީ ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނަށްވުމާއި، ކޮންމެ 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 8 މީހުންނަކީ ބަރުދަން ހުންނަންޖެހޭ މިނަށްވުރެ ބަރުދަން މަތީގައި ތިބުމުންނެވެ. އަދި ހަކުރުބައްޔަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު 82 އިންސައްތަ މީހުންވާކަންވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް