22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޕޭ ކޮމިޝަން

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު ދެނެގަނެވިއްޖެ: ޕޭ ކަމިޝަން

  • ބަދަލުތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ ދައުލަތުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް އެއް ހަމަ ކުރެވިގެން ދިއުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 20 މާރޗް 2019 | ބުދަ 13:14 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކެއް ހިމެނޭ ވެލާނާގެ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު ދެނެގަނެވިއްޖެ ކަމަށް "ނޭޝަނަލް ޕޭ ކަމިޝަން" އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކަމިޝަނުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީއާ އެކު ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބަދަލުތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ "ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ގާނޫނު" ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް އެއް ހަމަ ކުރެވިގެން ދިއުން ކަމަށް އެ ކަމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކާއި ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކަމިޝަނުން ބުނެއެވެ. 

އޭގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ޕްރޮފެޝަންތަކާއި ޖޮބް ގްރޫޕްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް "މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ސަރވިސް ސްޓޭންޑަޑް ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފް އޮކިއުޕޭޝަން" މެނުއަލެއް އެކުލަވާލުމާއި، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސްތަކާއި ރިޓަޔަރމަންޓް ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތަކާއި އެ ތަންތަނުގެ މެދުގައި ހުރި ތަފާތުތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

"ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަންތަކާއި، ބޯޑުތަކާއި، ކޮމިޓީ އަދި ކައުންސިލް/މަޖިލިސްތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވަރކް" އެކުލަވާލުމާއި، ދައުލަތުން ނަގާ ލޯނު އަދި ދައުލަތަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުން ޚަރަދުކުރާ މަގާމުތަކާއި އެ މަގާމުތަކަށް ހޯދާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭނެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެކަމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ޖެނުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. އެއީ މަރްޔަމް ނިޔާފް މުޙައްމަދާއި ޢަފާފް އިބްރާހީމް ޢަލީދީދީ އާއި ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އާއި ފާޠިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް