19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ސީރިޔާ-ރަޝިޔާ

ސީރިޔާގައި ރަޝިޔާގެ ހަތަރު ސިފައިން މަރުވެ ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • ރަޝިޔާގެ ސިިފައިން ހަމަލާ އަމާޒުވި ވަގުތު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ތިޔާސް އެއާފީލްޑް އިން ހޮމްސް ސިޓީ އަށް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 21 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރަޝިއާގެ ސިފައިން ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ގޫގުލް

ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިޔާގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ދަތުރުުކުރި ވެހިކަަލަކަށް ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ރަޝިއާގެ ހަތަރު ސިފައިން މަރުވެ ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މިހާދިސާގައި ސިފައިންގެ ހަތަރު މީހުން މަރުވެ އަދި ދެ ސިފައިން ޒަޚަމްވި ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަސްކަރިއްޔާގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ސިފައިން ދަތުރުކުރި ވެހިކަލް ގޮއްވާލާފައިވަނީ، ރޭޑިއޯ-ކޮންޓްރޯލްޑް އިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސް ( އައިއީޑީ) އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި އެމީހުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ކާރެއްގައި ކަމަށާއި، ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގިނަ ކާރުތަކެއް އެވަގުތު ރަޝިއާގެ ސިފައިން ދަތުރު ކުރި ކާރާއެކު ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސިިފައިން ހަމަލާ އަމާޒުވި ވަގުތު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ތިޔާސް އެއާފީލްޑް އިން ހޮމްސް ސިޓީ އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް