22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

މަގޭ ރިޕޯޓު

ފަހު ވަގުތު ގާސިމް ގިނިކަންޏާ، ލިބެން ހުރި ވޯޓު ވެސް ގެއްލެނީ!

  • ގާސިމާ ނިންމެވުމާ ހުރެ، ޕާޓީގައި ވަނީ ހިޔާލު ދެކަފިވެފައި
  • ޖޭޕީއަށް ލިބެން ހުރި ވޯޓު ވެސް ގެއްލޭނެ
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 18:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބަޔަކު ގޯހެއް ހެދީތީ، ދެން ތިބި މީހުން އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ގޯހެއް ހަދަންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ފާފައަކަށް މީހަކު އެރީތީ، ދެން ތިބި މީހުން އެ މަގުން ހިނގަންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ވަރިހަމަވެގެން، ގޮތެއް ނެތިގެން، ހުއްޖަތުތަކެއް ދައްކައިގެން، އަނިޔާވެރިންނަށް މަދަދުވެރިވާކަން ނުޖެހެއެވެ. ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު އެ ނުކުންނެވީ ފަސާދަ އާއި އަނިޔާވެރި ކަމަށް ބާރު އަޅައި، ގާނޫނުތައް ހެދި މީހުންގެ ދިފާއުގައެވެ. ދުސްރޫރީ ނިޒާމު ފުޑުފުޑުކޮށްލައި، ގާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ކަނޑުވާލި ދުވަސް ހަނދާންނެތޭހާ ދުވަހެއް އަދި ނުވެއެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ގާސިމް ތާއިދު ކުރެއްވުމަކީ ސަރުކާރުން ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުތަކުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުމެވެ. ގާސިމްގެ އެ އަމަލު ވެގެންދާނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ފޮހެލުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުން ކަމުގައެވެ. ސަބަބަކީ ހިޔާނާތުގައި ޖެހިފައިވާ މެމްބަރުން، އަލުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބު ކޮށްފިނަމަ، ގާނޫނީ ނިޒާމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މުހިއްމު ބިލުތައް އަނެއްކާވެސް ފާސްނުވެ، މަޖިލީހުގައި ތާށިވާނީއެވެ. ބަހަނާތަކާއި ޝަކުވާތަކާ އެކު ބިލުތައް މަޖިލީހުގައި މަޑުޖެހޭނީއެވެ. ފަސާދައިގެ "ހުޅުރޯ ކުރި" މީހުން، އެ މީހުން އަމިއްލައަށް އެ އަލިފާންގަނޑަށް ވެއްޓިދާނެ ބިލެއް، މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ޖާގައެއް ނުދޭނެއެވެ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެވެ.

އެ ސަބަބާ ހުރެ ވެސް އެފަދަ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުކުރަން ފުރުސަތު ދީގެންނުވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް ގާސިމް މިއަދު އެ ހުންނެވީ އެ ކެންޑިޑޭޓުން ގޮވައިގެން، ޔާމީންގެ ތާއިދާ އެކު 32 މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ފޫގަޅާފައެވެ.

ނަމަވެސް އިސްލާހަށް ނުކުމެ، މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް އެއީ ހަޖަމް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވާނެތޯއެވެ؟ އަނބިދަރިންނާއި އާއިލާ ދޫކޮށް، ތޭރިތަކުގެ ފުރަގަހުގައި އެތައް ބަޔަކު ވީ ގުރުބާނީ ހަނދާންނެތުނީތޯއެވެ؟ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް، ފުރާނަ ދިޔަ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ގާސިމަށް ހިތްހަލާސް ކުރާނެތޯއެވެ؟

ގާސިމް، ޔާމީނާ ބައިއަތު ހިތްޕެވުމުން، ޖޭޕީ އެ ވަނީ ދެކަފިވެ، ރެނދުލާފައެވެ. ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެ ވަނީ ހިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައެވެ. ޖޭޕީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ފަސް ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން ތިން ވަޒީރުން އެ ތިއްބެވީ ގާސިމްގެ ނިންމެވުމާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި، ފައިސަލް ނަސީމު ވެސް އެ ވަނީ ގާސިމްގެ ނިންމެވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ. ފާޅުގައި އެ ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއިދު ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނުކުންނަވާފައެވެ. ޕާޓީ ލީޑާޝިޕްގެ ލެވެލްގައި ގާސިމްގެ ނިންމެވުމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންދާއިރު، އާންމު މެމްބަރުން ތިއްބޭނެ ގޮތް ވިސްނަވާށެވެ.

ގާސިމަށް ޕާޓީގެ ތެރެއިން އޮތް ލޯތްބާއި ކުލުނު ވެސް އެ ދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ. މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީއަށް ލިބެން ހުރި ވޯޓު ވެސް ދެން ދާނީ ގެއްލިގެންނެވެ. ޔާމީނާ އެކު ގާސިމް ހުންނެވިކަން އެނގުނު ހިސާބުން ޖޭޕީގެ ބައެއް އާންމު މެމްބަރުން ވެސް، ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެން ވޯޓު ނުދޭނެއެވެ. އަނިޔާވެރިކަންނަށް މަދަދުވެރިވާން އެކަކުވެސް ނޭދޭނެއެވެ. ހުދު ގާސިމްގެ އަނބިކަނބަލުން ވެސް އެ ވަނީ އެކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޔާމީނާ އެކު، ގާސިމް އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ވާނީ އެމަނިކުފާނަށެވެ. ފަހު ވަގުތު ގިނިކަންނާ ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ އެމަނިކުފާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

laamin

6 ދުވަަސް ކުރިން

Mi Hama huriha athakah enburey burumaeh

2
2