23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

އެޖެންޑާ 19

ބަޖެޓް އެއާލަންތަކަށް ލޯކަލް އެއާޕޯޓުތަކުން ފުރުސަތުދީ، އަގު ތިރިކުރެވޭނެ: ޝަމްހީދު

  • ގެސްޓްހައުސް ކުރިއެރުވުމަށް ގެސްޓުން އަތުން ނަގާ އަގުތައް ތިރިކުރެވޭނެ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 10:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން -- އާކައިވް

ބަޖެޓު އެއާލައިންތަކަށް ލޯކަލް އެއާޕޯޓުތަކުގައި ލޭންޑު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޤާނޫނަކުން ދިނުމުން އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮވެ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޔަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޝަމްހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޖެންޑާ 19ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގެ ތެރެއިން، ފުރިހަމަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގުޅުމާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަމްހީދު ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ވެސް މިހާރު ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ބޮޑުވުން ހިމެނިގެންދާކަމަށެވެ. އެކަމެށް ޤާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ދެ ކަމެއް ހުށަހަޅާކަމަށާއި، އެގޮތުން ބަޖެޓު އެއާލައިންތަކަށް ލޯކަލް އެއާޕޯޓުތަކުގާ ލޭންޑު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޤާނޫނަކުން ދެވިގެންދާނެކަމަށް ޝަމްހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާއެކު އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތައް ހޮޔެވާނެކަން ފާހަގަކޮށް ޝަމްހީދު ވިދާޅުވީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ދެ ވަނަ ކަމަކީ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ގެސްޓުން އަތުން ނަގާ އަގުތައް ތިރިކުރުން ކަމަށެވެ.

"އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަރިއަތޮޅުގައި މިހާރުވެސް ބޮޑު އެއާޕޯޓެއް އެބައޮތް. ހަމައެތަނަށްވެސް، މިހާރުވެސް ބަޖެޓް އެއާލައިންތަށް އޮޕަރޭޓްކުރެވިދާނެ. ހަމައެގޮތަށް ހަނިމާދޫގައިވެސް މިހާރު އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތައް އެބަ އޮޕަރޭޓްކުރޭ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށްވެސް ސީދާ ފްލައިޓްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަން ފެށީމައި، އެ ސަރަހައްދުގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެގެންދާނެ" ޝަމްހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޖެންޑާ 19 ގައިި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅާލުމަށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފެރީގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ސީ ޕްލޭންތައް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށުން ވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް