22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

އީކުއޭޓާރ ވިލެޖް

އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގެ އޮކިއުޕެންސީ 85 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތީގައި

  • އީކުއޭޓަރ ވިލެޖަކީ އައްޑޫސިޓީގައި ފުރަތަމަ ހިންގަން ފެށި ރިސޯރޓް
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 13 މާރޗް 2019 | ބުދަ 16:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


އީކުއޭޓާރ ވިލެޖް -- ފޮޓޯ: ހައްވާ މުހައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ބޭއްވި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވަލް އެވޯޑް "ސަތާ އެވޯޑް" ބޭއްވި އީކުއޭޓަރ ވިލެޖް އޮކިއުޕެންސީ މި ދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 20 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އީކުއޭޓާރ ވިލެޖުން ބުނެފިއެވެ.

އީކުއޭޓާރ ވިލެޖްގެ މެނޭޖާރ މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރިސޯރޓް އޮކިއުޕެންސީ މިހާރު ހުރީ 85 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށާއި، އެއީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު 20 ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެއް ކަމަށެވެ.

އީކުއޭޓާރ ވިލެޖުން ބުނީ އޮކިއުޕެންސީ ރަނގަޅުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ރިސޯރޓް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، ރިސޯރޓްގެ މުވައްޒިފުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ހިތްހެޔޮ މެހެންމާންދާރީއާ މެދު ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބެމުން އަންނަ ހިތްހަމަޖެހުން ކަމަށެވެ.

ވަހީދު ވިދާޅުވީ އީކުއޭޓާރ ވިލެޖުގެ އޮކިއުޕެންސީއެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ މައިގަނޑު އެހެން ސަބަބުތަކަކީ ރިސޯރޓް ކުރިއެރުވުމަށް، ރިސޯރޓްގެ ވެރި ފަރާތުން ކުރަމުން އަންނަ  މަސައްކަތާއި، އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ރިސޯރޓަށް އިތުރުވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ސީދާ ދަތުރުތައް އައްޑޫސިޓީ އަށް ކުރަމުން އަންނާތީ ރިސޯރޓްގެ އޮކިއުޕެންސީ ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު، ވަރަށް ބޮޑު ތަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާ، އަދި އިންޑިޔާ މާރކެޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވެސް އިތުުރުވެފައިވާ ކަަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގަމުގައި އޮންނަ އީކުއޭޓާރ ވިލެޖް ރިސޯރޓަށް ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑް ގާލާ 2017،2018 ވިދިވިދިގެން ދެ ފަހަރު ލީޑިން އެއަރޕޯޓް ހޮޓެލް ލިބިފައެވެ.

އީކުއޭޓަރ ވިލެޖަކީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ފުރަތަމަ ހިންގަން ފެށި ރިސޯރޓްއެވެ. މި ރިސޯރޓް ފުރަތަމަ ހިންގަން ފަށާފައި ވަނީ 1983 ވަނަ އަހަރު ގަން ހޮލިޑޭ ކޭމްޕްގެ ނަމުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޯޝަން ރީފް ކްލަބްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު، އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ރިސޯރޓްގެ ނަން ވަނީ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Zaaraa

1 ހަފްތާކުރިން

Ma he kuree thi Kan ves koffa onnaa nee 2009-2012 aa dhey theret kamah

0
0