20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

އިރާން

އިރާނުގެ ހުޅަނގުން ދެ ބިލިއަން ބެރަލްސްގެ ތެޔޮ ފެނިއްޖެ

  • އިރާނަކީ ދުނިޔޭގައި ހަތަރުވަނައަށް އެންމެބޮޑު ތެލުގެ ރިޒާވް ހިމެނޭ ގައުމު
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 20:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  6. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!


އިރާނުގެ ދިދައިގެ ފަހަތުން ފެންނަނީ ތެޔު އުފައްދާ ޕްލެޓް ފޯމެއްގެ ބައެއް -- ގޫގުލް

އީރާނުގެ ހުޅަނގުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ލޮރެސްތާނުން، ތެލުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ޝޭލް ނަމަކަށް ކިޔާ ތެލުގެ ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ ކަމަަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ދެ ބިލިއަން ބެރަލްސްގެ ތެލުގެ ރިޒާވް ފެނުނު ކަން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ، އިރާނުުގެ ދައުލަތުން ހިންގާ ތެޔޮ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ނެޝެނަަލް އިރާނިއަން އޮއިލް ކޮމްޕެނީ (އެންއައިއޯސީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓާ ފޯ އެކްޕްލޮރޭޝަން، ބަހްމާން ސުލެއިމާނީއެވެ. އިރާނުން އެތައް ބިލިއަން ބެރަލްސްގެ ތެޔޮ ފެނުނުކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިރާނުގެ ތަސްނިމް ނިއުސް އެޖެންސީންނެވެ. ސުލެއިމާނީއާ ހަވާލާދީ ތަސްނިމް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނީ "ޝޭލް އޮއިލް" ވަޅުތައް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ވެސް ދިރާސާއެއް ހަދަމުންދާ ކަމަށެެވެ. އެ ދިރާސާތައް ނިމޭނީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ކަމަށް ސުލައިމާނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރާނަކީ ދުނިޔޭގައި ހަތަރުވަނައަށް އެންމެބޮޑު ތެލުގެ ރިޒާވް ހިމެނޭ ގައުމު ކަމަށްވާއިރު އިރާނުގައި މިހާރު ހުރި ކަމަށް ޔަގީންވާ ތެލުގެ ރިޒާވުގައި 160 ބިލިއަން ބެރަލްސް އެބަހުއްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް