23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބ ފުޅަދޫ

މިއީ ފަޅުގެއެއް ނޫން، ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  • އައު އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބަޖެޓެއް ނުލިބޭ
  • އެއީ އިހު ޒަމާނުގައި ރާއްޖޭގައި އުވައިން އިމާރާތްކުރި އިރު އަޅާފައިވާ ތަނެއް
ދާނިޝް ނިޡާމް | Dhaanish_Nizam

| 8 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 15:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ -- އާކައިވް

ފޮޓޯއިން ތި ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަޅުގެއެއް، ނުވަތަ ވީރާނާ ވަމުންދާ ގެއެއް ނޫނެވެ. އެއީ މާޅުސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެވެ. ގަބޫލު ކުރަން ކިތަންމެ ދަތި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އެ ފެންނަނީ އެތަނުގެ ހާލަތެވެ. އެ ފެންނަނީ އެންމެ ދުވަހަކުން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކެއް ނޫނެވެ. 

ފުޅަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގަމުންދާ އިމާރާތަކީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ބޭނުންކުރަން ފެށި އިމާރާތެކެވެ. އުވައިން އޮފީސްތައް ރޭނިއިރުގެ އިމާރާތެކެވެ. އިމާރާތުގެ ފާރުގައި ޖަހާފައިވާ އުވަ ވެރި، ކުލަ ގޮސް، މުޅި އިމާރާތް ފެންނަނީ ފަޅު ތަނެއް ގޮތަށެވެ. ބައެއް މަރާމާތުތައް ކުރި ނަމަވެސް، ކުޑަ ދޮރުތައް ވެސް ހުރީ ވަރަށް ބަލިކަށިވެ، ނެއްޓިގެންދާ ހާލަތުގަ އެވެ. 

ކައުންސިލް އިދާރާ
 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެތެރޭގެ ހާލަތު ވެސް ވަރަށް ދަށެވެ. ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ތިއްބަވާނެ މޭޒެއް ނެތެވެ. ރަށުގައި ހަތަރު ކައުންސިލަރުން ތިބޭ އިރު މި ބޭފުޅުން އިށީންނާނެ މޭޒެއް ނެތެވެ. ތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން އިދާރީ މަސަތްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބާނެ ތަނެއްވެސް ނެތެވެ. ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއަސް، ނުވަތަ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ދާންޖެހެނީ އެހެން ތަނަކަށެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތެއް ވެސް ނުދެވެއެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހިއްޖެނަމަ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފެން ނުފައިބައި ހުންނަނީ ވެސް ކިރިޔާއެވެ. ކައުންސިލް ގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް އައު އިމާރާތެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން، ސަރުކާރުގައި އާދޭސް ކުރާތާ އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އެ އާދޭހަށް ދެނީ ބީރުކަންފަތެކެވެ. ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ފަހު ދުވަސްވަރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއީ ހަމަޔަށް ޕްލޭން އެއް ގެންގޮސް އުއްމީދުތަކެއް އާކުރުމަށްފަހު ވެސް، ، އައު އިމާރާތެއް ނުލިބި އެ އުއްމީދުތައް ވެސް ފުނޑުވެގެން ދިޔައީއެވެ.

މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް އިވުމަށް ފަހު އެންމެންގެ ހިތުގައިވެސް އުފެދިދާނެ އެއް ސުވާލަކީ ރަށު ކައުންސިލަށް އައު އިމާރާތެއް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ނުހެދެނީ ކީއްވެގެންތޯ އެވެ.  އާބާދީ ކުޑަ، ބަނދަރެއް ވެސް ނެތް ރަށެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް ލިބޭނެތޯއެވެ ؟ ދާއިރާއަށް ހޮވޭ މެމްބަރުވެސް ވޯޓާޢި ކައިރިވީމައި ރައްޔިތުމީހާ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި އާދޭސް ކޮށް ގޮނޑި އަށް ހޮވުނީމައި އެއީ ކޮންބައެއްކަމެއް ވެސް ހަނދާނެއް ނުހުރެއެވެ. މިހާރުވެސް މަޖިލީހުން ވެސް ފެންނަމުންދާ ހަގީގަތަކީ ، ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއިއްވައިދޭ މެމްބަރެއް ނެތުމެވެ. އާދޭސް އެބަކުރެވެއެވެ. ރައްޔިތުމީހާ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް މި ދަތިތައް ހިއްސާ އެބަކުރެއެވެ. އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެހީއެއް ވެސް ނުލިބެއެވެ. އައު ސަރުކާރާއެކު ރައްޔިތުން ދެކެމުންދާ ހުވަފެނަކީ މި ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ލިބުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ihaaru.

2 ހަފްތާކުރިން

ކެފޭ އެއްވެސްމާ ރަނަގަޅުވީސް

0
0