23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

މަގޭ ރިޕޯޓް

ވައްކަން ނުކުރާނީ ކޮންކަމަކުން؟

  • ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ މައިންބަފައިންގެ ނަމުގައި އިމާރާތްކުރި މިސްކިތަށް މޯލްްޑިވްސް ގޭސްއިން 2.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނައިިން ހަރަދުކޮށްފައިވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 5 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 15:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


ކުރީީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން -- ރައީސް އޮފީސް

ނިމުނު ފަސް އަހަރަކު ފެނިގެންދިޔައީ، ކަމަނާއަކު ހިންގެވި ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނަކުން، މާ ދީލަތި އެހީތަކެއް ފޯރު ކޮށްދެއްވަމުންގެންދެވި މަންޒަރެވެ.  ޕެނަޑޯލު ގުޅައަކަސް، ކަދުރަކަސް، ހިތާނުކުރަންޖެހުނަސް، ހަނޑޫ ހަކުރު ފުށް ބަހަން ޖެހުނަސް، ޗޮކުލެޓް ބަހަންޖެހުނަސް މި ދެންނެވި ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން، ދީލަތިކަމާއެކު އެކަމެއް ކުރަމުންގެންދިޔަ މަންޒަރެވެ. މައިންބަފައިންގެ ހަނދާނުގައި މިސްކިތްތައް ވެސް ބިނާ ކުރައްވަމުންގެންދެވި އެވެ. 

ނަމަވެސް މިފަދަ ދީލަތި އެހީތަކެއް، ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންގެންދެވިއިރު، އެއީ ކޮންތާކުން ލިބުނު މުއްސަނދިކަމަކުން ފޯރުކޮށްދިން ދީލަތި އެހީތަކެއްތޯ އޮތީ ބޮޑު ސުވާލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެހެނީ އެއީ ވިޔަފާރިއެއް ކުރައްވާ ކަނބަލަކަށް ނުވާތީ އެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ މާލީ މުއްސަނދިކަމެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަނބަލެއްކަން ވެސް އެނގެން ނެތުމުންނެވެ. 

ބޭސް ބަންދުކުރުމަށް ފާތިމަތު އިބްރާހިމް، މުލިއާގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ޓުވިޓަރ

އެހީތައް ބައްސަވަމުންގެންދެވި ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަވެ، ބިތުފަންގި ނެގެމުންދިޔައިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. ފައުންޑޭޝަނަކުން މާ ދިލާތިކަމާއެކު ބެއްސެވި އެހީތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ކުރި ވައްކަންތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ހޯއްދެވި ނާޖާއިޒް ފައިސާތަކެއްގެ ތެރެއިން ބައްސަވަމުންގެންދެވި އެހީތަކެއްކަން އޮތީ ފަޅާ އަރާފަ އެވެ. 

ބެއްސެވި ކަދުރުތަކުގައި، އަމިއްލަ ނަންޖައްސަވައި، އެެކަމާނާގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއެކު ބެއްސެވިކަމަށް އެއްޗެއް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންގެންދަވަނިކޮށް އެއީ ސައުދީ ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ފޯރުކޮށްދިން ކަދުރުތައްކަން އޮތީ ފަޅާއަރާފަ އެވެ. ޕެނަޑޯލާއި ބޭސްތައް ބެއްސެވީ، އެސްޓީއޯގެ ތެރެއިންނެވެ. ހިތާނީ ކޭމްޕްތައް ހިންގެވީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ދަރަނިވެރި ކޮށްލައިގެންނެވެ. އާސަންދަ އާއި، އެންސްޕާއާއި، މޯލްޑިވްސް ގޭސްއާއި، ފެން ކުންފުނުންޏާއެކު ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. 

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ބަލަދުއަރާ ފައުންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްވި ހުރިހާ އެހީތަކެއްދޭން ޖެހުނީ ރައްޔިތުންނަށެވެ. 

މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ "ހެޔޮ އެދުންތަކާއެކު" ބެއްސެވި އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ރައްޔިތުން ހީކޮށްގެންތިބީ، ކައިރީގައި ތިބި ކުދިންނަށް ބެއްސެވިހާ އައި ފޯނުތަކާއި، ދެންވެސް މާ ދީލަތިވެގެން ބެއްސެވި އެއްޗެއްސާ ހިސާބުން އެކަން ނިމުނީ ކަމަށެވެ. ދީލަތި އެހީތަކުުގެ ނަމުގައި އިތުރު ވައްކަންތަކެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބިތު ފަންގި ނެގެމުންދިޔައިރު، މައިންބަފައިންގެ ނަމުގައި އިމާރަތްކުރި މިސްކިތް ވެސް އޮތީ ވައްކަމާއި ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން އިމާރަތްކޮށްފަ އެވެ. 

މޯލްޑިވްސްގެ ގޭސްގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މައިންބަފައިންގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރަތްކުރި އެ މިސްކިތަށް 2.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނައިން ހަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެކަން ކޮށްފައިއޮތީވެސް ވައްކަން ކުރުމަށް އެންމެ ތަޖުރިބާ ލިބިގެން، ވައްކަންކުުރާ އުސޫލުންނެވެ. ގދ. ތިނަދޫގައި އިމާރަތް ކުރާ ގޭސްޕްލާންޓްގެ ނަމުގައި ތަކެތި ހުޅުމާލެއަށް ޑައިވާޓް ކޮށްގެންނެވެ. 

މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ މައިބަފައިންގެ ހަނދާނުގައި އިމާރަތްކުރި މިސްކިތް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މިގޮތަށް ގޮސް، މި ދެންނެވި ކަނބަލާއި، އެކަމަނާ ހިންގެވި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރި އެތައް ވައްކަންތަކަކާއި، ހިޔާނާތެއްގެ ވާހަކަދެއްކިދާނެ އެވެ. ބެއްސެވި ހާ ފޯނަކާއި، ކައިރީގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ދެއްވި ހާ ފައިސާއަކަށްދާންދެން ލައްކަ ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. 

ސުވާލަކީ މައިންބަފައިންގެ ނަމުގައި އިމާރަތްކުރި މިސްކިތަށް ހިޔާނާތާއި، ވައްކަމުގެ ތެރެއިން ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދިއިރު، ވައްކަން ނުކޮށް އޮންނާނީ ކޮންކަމެއްގަތޯ އެވެ. ހިޔާނަތްނުވެ އޮންނާނީ ކޮންކަމަކުންތޯ އެވެ.

މި މައްސަލަތައް ބަލައި، އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން، ކުރި ހަރަދުތަކުގެ ބަދަލުތައް ހޯދަންޖެހެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޅަބޭބާ

2 ހަފްތާކުރިން

ތިކަން ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އެންމެންނަށް އެގުނަސް ވާކަމެއްހަރާމް! ސާބިތެއްނުވެ1 ހެއްކެއްނުލިބޭ! ބާ އިއްޒަތުބަޅީހޯ! ވައްސަލާމް1

0
1