11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ސޮނީ ހާޑްވެއަރ

ފިޝާ ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  • ފިޝާގެ އުފެއްދުންތައް ލިބެން ހުންނާނީ ސޮނީހާރޑްވެއަރ ޕްރޮފެޝަނަލްއިން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 20 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 00:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ސެމިނަރ އޮން ފިކްސިންގ ސިސްޓަމް ބައްދަލުވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސެމިނަރ އޮން ފިކްސިންގ ސިސްޓަމްގެ ނަމުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

 

ސޮނީ ހާޑްވެއަރ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިސެމިނަރ ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ އުފެއްދުމެއް ކަމުއިވާ ފިޝާ ފިކްސިންއާއި ބެހޭ ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތު، ސިވިލް އިންޖިނިއަރުންނާ، އާކިޓެކްޓުންނަށް ހިއްސާކޮށްލުން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި މިސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކޮންސްޓަރަކްޝަން ކުންފުނި ތަކުންނާއި، އާކިޓެކްޓުން އަދި އިންޖިނިއަރުން ބައިވެރިވި އެވެ.

 

މިސެމިނާގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ފިޝާ އެކަޑަމީގެ ޖަރުމަނުގެ ޓްރެއިނަރުންނެ އެވެ.

 

ފިޝާ ފިކްސިން ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާލާތްތަކަކީ އެންމެ އާދައި އެއްޗެހި ހަރުކުރުމުން ފެށިގެންގޮސް ބްރިޖް އަދި ޓަނަލްތަކުގައިވެސް ބޭނުންކުރާ އިތުބާރުހުރި ތަކެތި ކަމަށް ސޮނީ ހާޑްވެއަރއިން ބުންޏެވެ.

 

ފިޝާގެ މުކޮޅު އަދި އެންކަލް ބޯލްޓގެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ މިތަކެއްޗަކީ ޔޫރަޕިއަން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ލިބިފައިވާ ތަކެތި ކަމަށްވުމާއެކު، ކޮންމެ އެންކަބޯލްޓަކަށް ނެގެނީ ކިހާވަރެއްގެ ލޯޑެއްކަމާ، އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތެރި ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން އެގެން ހުންނަ ތަކެތި ކަމަށްވުން ކަމަށް ސޮނީ ހާޑްވެއަރއިން ބުންޏެވެ.

 

ފިޝާގެ ފުރީ ސޮފްޓެއަރގެ އެހީގައި އިންޖިނިއަރުން އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުން އަމިއްލައަށް ލޯޑް ކަލްކިޔުލޭޓްކޮށް، ބޭނުންވާ އެންކާގެ އަދަދު ބަލައިލެވޭނެ އެވެ.

 

ފިޝާގެ އުފެއްދުންތައް ލިބެން ހުންނާނީ ސޮނީހާރޑްވެއަރ ޕްރޮފެޝަނަލްއިންނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް