23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބ. ފުޅަދޫ

ޓައީ އަޅައިގެން މޫދަށް ފުންމާލި ކައުންސިލަރުގެ ރައްދު: ފުންމާލީ ރައީސް ނަޝީދާ އެކު ބައިވެރިވާން!

  • ޖޯކު ޖެހިޔަސް ޕާޓީގެ ލީޑަރާއެކު ބައިވެރިވެވުމުން އުފާވޭ
ދާނިޝް ނިޡާމް | Dhaanish_Nizam

| 2 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 12:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


އަހުމަދު ނާސިފް އާއި ރައީސް ނަޝީދު ފީނަނީ -- އާކައިވް

ފުޅަދޫގެ މުރަކައިގެ ބަގީޗާ ބެލުމަށް އެ ރަށުގެ ކައުންސިލަރު ސަރުކާރު އޮފީތަކަށް ހާޒިރުވާ ރަސްމީ ހެދުމުގައި ފުންމާލުމުން، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓުނެވެ. އަދި ފާޑުކިޔުން ވެސް އަމާޒުވިއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދާފައި ވަނީ އޭނާ ރަސްމީ ހެދުމުގައި ހުރެ މޫދަށް ފުންމާލުމުންނެވެ. އަދި ޓައީ އަޅައި، ބެގީ ޖަހައިގެން ހުރެ، ރައީސް ނަޝީދާ އެކު ސްނޯކްލިންގ އަށް ދިއުމުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިންގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭއަކީ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ރީތިކަމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މަޝްހޫރު ގަޢުމެކެވެ. 

އާބާދީގެ ގޮތުން 370 ވަރަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ބ. ފުޅަދޫއަކީ ވެސް ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ދޮންވެލި ތުނޑިތަކުގެ ރީތިކަމާއި ރަށް ކައިރީގައި ވާ މުރަކައިގެ ފަރުގެ އިތުރުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްހެޔޮ ކަަމުގެ ވާހަކައަކީ، އަބަދު ވެސް އިވޭ ވާހަކަތަކެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ކުދިބޮޑު ރައްޔިތުންނާއި ރަށުގެ އިސްރަށްވެހިން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އެދިފައިވަނީ ރަަށް ކައިރީގައި ހުރި މުރަކައިގެ ބަގީޗާތައް ބާލާލަން ދިއުމަށެވެ. މިކަމުގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި ފަހުރިހި ޑައިވް ސެންޓަރުގެ ޑައިވިންގް ދާއިރާގައި 37 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ހުސައިން ރަޝީދް (ސޭންޑީ) ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް އެ ސަރަހައްދު ބަލާލަން ދިޔުމަށް ދައުވަތު ދެއްވީ އެ ސަރަހައްދުގައި ސަލާމަތްވެފައިވާ މުރަކަތައް ދައްކާލުމަށް ކަމަށެވެ. ކޮރަލް ބްލީޗިންގެ އަސަރުކޮށް ބ. އަތޮޅުގެ ފަރުތަކުގެ 50 އިންސައްތަ މަރުވެފައިވާއިރު  ގޮއިދޫ އަތޮޅުގެ މަރުވެފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ފަސް އިންސައްތަ ކަމަށް ސޭންޑީ ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލަށް ދައުވަތު ދިން މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެ ސަރަހައްދުގެ މުރަކަތައް މަރުވާ ސަބަބު ކިޔައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުމަށެވެ.

މުރަކައިގެ ބަގީޗާ

މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވެގެންދިޔަ ފޮޓޯތަކަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އާސިފް ވިދާޅުވީ، އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާކަން ހިސާން އަދި ރައީސް ނަޝީދު އަށް ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި ރަސްމީ ގަޑީގައި ޕާޓީގެ ލީޑަރު ވަޑައިގަތުމުން ބައިވެރިވީ ކަމަށެވެ. އަދި މޫދަށް ފުންމާލީ އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުޅަދޫ ކައުންސިލަރާއި ރައީސް ނަޝީދު

އާސިފް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތުން ޖޯކު ޖެހިޔަސް އެއީ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި ޕާޓީގެ ލީޑަރާއެކު ބައިވެރިވުން މާ މުހިންމު ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް