23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯ

އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

  • އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ މާރިޗް މަހުގެ 2 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
  • އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހަވީރު 15:00 އިން ރޭގަނޑު 22:00 އަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 28 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  3. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  4. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  5. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  6. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު


އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންފަރެންސް ސަރވިސަސް އާއި އަސަރީ ސަރވިސަސް ގުޅިގެން ބާއްވާ މި އެކްސްޕޯއަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މި ސިރީޒްގެ 4 ވަނަ އެކްސްޕޯއެވެ. އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މާރިޗް މަހުގެ 2 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރުގޭގައެވެ. އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހަވީރު 15:00 އިން ރޭގަނޑު 22:00 އަށެވެ.

މި އެކްސްޕޯ ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަންއެވެ.

އެކްސްޕޯ ފެއްޓުމަށްޓަކައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ތައުލީމީ ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މި އެކްސްޕޯގެ ޒަރިއްޔާއިން ދަރިވަރުންނަށް މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 46 އަކަށް ވުރެ ގިނަ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ބައެއް އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ކަމުގައިވާ ސައިރިކްސް ކޮލެޖް، އެމްއައި ކޮލެޖް، ދިވެސް އިންސްޓިޓިއުޓް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފައިވަނީ މި އެކްސްޕޯ އަކީ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހުޅުވިގެންދިޔަ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި އެކްސްޕޯގެ ޒަރިއްޔާއިން އެ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ލަންކާގެ ގިނަ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާ، ޖަރުމަންވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ވަނީ އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މެލޭޝިއާގެ މަނިޕަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ވެސް ބުނީ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް މިއީ މުހިންމު އެކްސްޕޯއެއް ކަމަށެވެ.

އެކްސްޕޯއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސުކޫލްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ކުއްޖެއް ބުނީ މި އެކްސްޕޯ މެދުވެރިކޮށް ސާނަވީ އިމްތިހާނު ނިންމުމަށް ފަހު، ކުރިއަށްދާނެ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސްޕޯއަކީ ރާއްޖޭ އާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ލިބެން ހުންނަ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު އަދި އިލްމު އުނގެނުމާ ގުޅޭ ތަފާތު ގިނަ މައުލޫމާތު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބާއްވާ އެކްސްޕޯއެކެވެ.

މި އެކްސްޕޯ އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، "މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ"ގެ އަމާޒަކީ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި މަތީ ތަޢުލީމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބޭނުން ހުރި މުހިންމު ފުރުސަތުތައް އެކްސްޕޯގެ ޒަރީއާ އިން ހުޅުވާލަދިނުމެވެ. މަތީ ތަޢުލީމު އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ވާރކްޝޮޕްތަކެއް ވެސް މި އެކްސްޕޯގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް