22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެމް ޓީވީ ލަވް ސްކޫލް

އެމް ޓީވީ ލަވް ސްކޫލް ސީޒަން 2 ގެ ނަސީބުވެރިން އިޢުލާންކޮށްފި

  • ޝޯގައި ބައިވެރިވި ހިސާބުން އެމީހުންގެ ގުޅުންވަނީ އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ގޮސްފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 19 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 19:28 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ދެ ލޯބިވެރިންކަމަށްވާ ޕަޝާ ޑޯލް އަދި ކެމްރާޖް ބަރްދް(ޒަޔާ) -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ އެމް ޓީވީ ލަވް ސްކޫލް ސީޒަން ދޭއް ގެ ނަސީބުވެރިންނަކީ ދިއްލީއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ލޯބިވެރިންކަމަށްވާ ޕަޝާ ޑޯލް އަދި ކެމްރާޖް ބަރްދް ވަޖްއެވެ.

 

ލަވް ގުރޫޒްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ އެކްޓަރުންކަމަށްވާ ކަރަން ކުންޑްރާ އަދި އަނުޝާ ދަންދެކަރް ހުށަހަޅާދީފައިވާ މި ޝޯގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ 10 ލޯބިވެރިން އެކަކު އަނެކަކު މެދުގައިވާ ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެމީހުންގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރެވޭ ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ކަންކަމެވެ.

 

ޝޯވގެ ނަސީބުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޕަޝާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޝޯވ ފެށުމުގެ ކުރިން އޭނާއާއި ކެމްރާޖްއާއި ދެމެދު ތަފާތު މައްސަލަތައް އުފެދިފައިވި ކަމުގައިވިޔަސް ޝޯގައި ބައިވެރިވި ހިސާބުން އެމީހުންގެ ގުޅުންވަނީ ބަދަހިވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ޕަޝާ އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ލަވް ސްކޫލްގައި އެމީހުން ހޭދަކުރި ދުވަސްކޮޅުން އޭނާއަށް އެނގިގެން ދިޔައީ ކެމްރާޖް އަކީ އޭނާއަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ބައިވެރިޔާކަމަށާއި އެފަދަ ދެވަނަ ބައިވެރިޔަކު ދެން އޭނާއަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

 

މި ކާމިޔާބީއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ކެމްރާޖް ބުނެފައިވަނީ މިހާރު އޭނާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންކަމަށާއި ޕަޝާއަކީ އޭނާގެ ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށެވެ. މި ދެ ލޯބިވެރިންނަކީ ތަފާތު ދެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުން ކަމަށްވުމުން، ގިނަ މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެ މީހުންނަށް  ޝޯވ ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެހެން ހީވި ކަމުގައިވިޔަސް އެދެ ބައިވެރިން މިއަދު އެވަނީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެކު އެ ޝޯވ ކާމިޔާބުކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ކެމްރާޖް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް