22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔެވުން

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އާއި އައިޔޫއެމްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަފާތު ފެންވަރުގެ 72 ޕްރޮގްރާމު ހިންގާ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 20 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 17:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އާއި އައިޔޫއެމްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުން -- އައިޔޫއެމް

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް، ޑރ. ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަންއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޢާއިޝަތު ޚަލީލާ ޢަބްދުއްސައްތާރުއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ސެމިސްޓަރ އިން ފެށިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކުރިމަތިލި ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ޓިއުޝަން ފީއާއި ނުލާ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އައިޔޫއެމް އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަފާތު ފެންވަރުގެ 72 ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ 2502 ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރަމުންދެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކޮށް، އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް