22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30

ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުން

މިނިވަން ނަޒާހަތްތެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ޤާއިމު ކޮށްދެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި

  • ފަނޑިޔާރު ގެއަކީ އިންސާފުވެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ގޮވާލެއްވި
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 19 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 09:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  2. ޕްރިޔަންކާ އަށް އިނގެނީ ހަމައެކަނި ބިސް ކައްކަން!
  3. ނިއުޒީލެންޑުގެ ގައުމީ ޓީވީއިން ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި
  4. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  5. އާގިލް އާއި ޝައްފާން ވެސް މަރާލީ ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި: ފުލުހުން
  6. އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ އޮފިސަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި
  7. އުރީދޫ އިން ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް މުޅިން އައު ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
  8. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް -- ރައީސް އޮފީސް

މިނިވަން، ނަޒާހަތްތެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ޤާއިމު ކޮށްދެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އަންގާރަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި "ކޮންފަރެންސް އޮން ޖުޑީޝަލް އިންޑިޕެންޑެންސް އެންޑް ރިފޯމް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ޙަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވަނީ ފަނޑިޔާރުގެއިން ކަމަށް ވުމާއެކު، އެކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކޮށްދެއްވުމަށާއި، މިނިވަންކަމާއި ނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކު، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދޭނޭ ފަނޑިޔާރުގެއެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. 

ފައިސަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޖުޑިޝަރީގެ އެންމެ އިސްފަރާތްކަމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް ކަމަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރައްވައި، ފަނޑިޔާރުގެއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރާ އަދި ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެއީ ކަމަށެވެ.

އަދި އެގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަންވެގެން ދިއުމަކީ، އެންމެހާ ދިވެހީންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް ކަމުގައި ނައިބްރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ނައިބު ރައީސް އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، އެކަން ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު އެއްބާރުލުން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް